Beroepscode voor de sociaal werker

Beroepscode voor de sociaal werker

Productgroep Sociaal werk versterkt
Gratis

Omschrijving

Normen van de beroepsgroep

In een beroepscode staat de beroepsethiek - de normen - van een beroepsgroep beschreven. Het gaat om regels die aangeven wat gewenst gedrag van de sociaal werker is. Deze normen zijn niet altijd vastgelegd (in bijvoorbeeld protocollen van de organisatie). Vaak handelt een sociaal werker er onbewust al naar. Zo zal het voor sociaal werkers logisch zijn dat zij respectvol omgaan met de burgers en cliënten met wie zij werken. Vaak gaat het echter om situaties die minder eenduidig zijn en die vragen om de afweging: wanneer doe ik het goede?

De betekenis van de beroepscode

Een beroepscode ondersteunt professionals in hun dagelijkse werk. De code bevordert ethische bekwaamheid en het vermogen om doordachte besluiten te nemen. Hij helpt bij het maken van afwegingen en het nemen van beslissingen in, soms moeilijke, situaties in hun werk. De code voor sociaal werkers ondersteunt hen bij het achteraf kunnen verantwoorden voor de keuzes die zij gemaakt hebben. Sociaal werkers werken vanuit het mandaat van de samenleving en vanuit hun professionele autonomie. Dit geeft hen onafhankelijkheid en handelingsruimte. Daar staat tegenover dat professionals individueel en gezamenlijk blijven toetsen of de kwaliteit van hun professioneel handelen goed is. En dat zij hierop aanspreekbaar zijn. Professionele autonomie vraagt dus ook de bereidheid om het professioneel handelen (geanonimiseerd) te verantwoorden naar burgers/cliënten, beroepsgenoten, werk- of opdrachtgever en samenleving. Een beroepscode geeft cliënten, burgers, werkgevers en opdrachtgevers duidelijkheid over wat zij mogen verwachten van (het gedrag van) sociaal werkers.

 

De beroepscode draagt bij aan het bewaken van de kwaliteit van hulp en ondersteuning aan cliënten en burgers. Daarmee versterkt een door de beroepsgroep gedeelde beroepscode het aanzien van het beroep