Auteurs

Justitieel/Criminaliteit

82 producten gevonden.
Landelijk Kwaliteitskader Effectieve Jeugdinterventies voor  Preventie van Jeugdcriminaliteit

Landelijk Kwaliteitskader Effectieve Jeugdinterventies voor Preventie van Jeugdcriminaliteit

Geert-Jan Stams Jan Hendriks

In Nederland is een wildgroei ontstaan aan interventies die beogen jeugddelinquentie te voorkomen of recidive tegen te gaan. Veel van deze interventies zijn niet goed theoretisch onderbouwd en de...
Meer info
Gratis
Doelgroep van de jeugdreclassering geprofileerd

Doelgroep van de jeugdreclassering geprofileerd

Ch. van Nieuwenhuizen Inge Bongers A. Parren R. Schonewille

Van 2008 tot 2022 is het aantal jongeren dat in aanraking is gekomen met politie en/of justitie aanzienlijk afgenomen (Van der Laan et al., 2021; Kessels, 2023). Deze afname vertoonde echter enkele...
Meer info
Gratis
Een scherpe blik op steekwapenproblematiek

Een scherpe blik op steekwapenproblematiek

Henk Ferwerda Joey Wolsink

Literatuuronderzoek naar het dragen, bezitten en gebruiken van steekwapens door jongeren, hun risicofactoren en motieven, (effecten van) interventies en kansen voor beleid en aanpak Achtergrond,...
Meer info
Gratis
Brede blik op daderschap - achtergronden van daders van binnenlandse seksuele uitbuiting

Brede blik op daderschap - achtergronden van daders van binnenlandse seksuele uitbuiting

Conny Rijken

Een criminele familie, schooluitval en een bredere criminele carrière waar mensenhandel een onderdeel van is. Het zijn opvallende bevindingen in het onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en...
Meer info
Gratis
Vroegtijdig ingrijpen op antisociaal gedrag 0-15-jarigen

Vroegtijdig ingrijpen op antisociaal gedrag 0-15-jarigen

Hogeschool Utrecht

Om te voorkomen dat kinderen van 9 tot 15 jaar bij ernstige delicten betrokken raken, zien professionals voor alle leeftijden een duidelijke meerwaarde in het versterken van het goed opgroeien van kinderen.
Meer info
Gratis
Lectorale rede: Datagericht werken in de forensische jeugdzorg

Lectorale rede: Datagericht werken in de forensische jeugdzorg

dr. Marc Noom

Datagericht werken in de forensische jeugdzorg Hoe is de praktijk beter te ondersteunen? Lectorale rede in verkorte vorm uitgesproken op donderdag 18 januari 2024 door Marc Noom Bijzonder lector...
Meer info
Gratis
Van bajes naar buiten (samenvatting / summary)

Van bajes naar buiten (samenvatting / summary)

Jennifer Doekhie Rosa Koenraadt Anouk den Besten

Jaarlijks stromen in Nederland ongeveer 27.000 personen in en uit detentie. De kans op herhaling van delinquent gedrag na detentie is groot: de afgelopen jaren komt bijna de helft van de ex-gedetineerde...
Meer info
Gratis
Cultuurverandering op de werkvloer - Over preventie en de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Cultuurverandering op de werkvloer - Over preventie en de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag

het Regeringscommissariaat seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

We kozen er in mei 2023 heel bewust voor om een prototype van onze handreiking over seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGOG) te publiceren, in plaats van een definitieve versie. Dat deden we omdat we het...
Meer info
Gratis
Langdurig toezicht bij ernstige gewelds- en zedendelinquenten

Langdurig toezicht bij ernstige gewelds- en zedendelinquenten

T. van den Broek J.K. Kool M.H. Nagtegaal

Achtergrond In 2018 is de Wet langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking (Wlt) in werking getreden, een wet waarmee langdurig toezicht, behandeling en monitoring van ex-gedetineerden en...
Meer info
Gratis
Kinderen en ouders met recht goed beschermd

Kinderen en ouders met recht goed beschermd

Advies van de Adviescommissie rechtsbescherming en rechtsstatelijkheid in het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming Dit advies is opgesteld in opdracht van de Minister voor Rechtsbescherming, de...
Meer info
Gratis