Ervaringen en meningen van burgers met de politie, nulmeting

Ervaringen en meningen van burgers met de politie, nulmeting

Productgroep Bureau Beke
Gratis

Omschrijving

Straatgesprekken met Amsterdamse burgers over politieoptreden en etnisch profileren.

De lokale driehoek van de gemeente Amsterdam heeft in 2018 een adviescommissie ‘Etnisch Profileren’ ingesteld. Het doel van deze commissie was om de aanpak van de politie-eenheid Amsterdam tegen etnisch profileren te evalueren en te komen tot een advies aan de driehoek over de te nemen stappen in deze aanpak. Bureau Beke uit Arnhem heeft dit onderzoek in 2019 uitgevoerd.

Het onderzoek maakt een reconstructie van het Amsterdamse beleid tegen etnisch profileren en levert onder meer criteria en indicatoren op. Deze kunnen gebruikt worden om de aanpak van de politie periodiek tegen het licht te houden, om zo de ontwikkeling in professioneel controleren en (het tegengaan van) etnisch profileren bij de politie inzichtelijk te krijgen. Een van de zaken waar de onderzoekers op wijzen is het belang van het uitvoeren van straatgesprekken onder een representatieve steekproef van burgers in Amsterdam om de tevredenheid over de politie in kaart te brengen, ook als het gaat om bejegening en etnisch profileren. De perceptie van Amsterdamse burgers op het politieoptreden kan vervolgens door de politie als een van de bronnen gebruikt worden om het beleid aan te passen en uiteindelijk het politieoptreden richting burgers te verbeteren.

De adviescommissie adviseerde de lokale driehoek hier als volgt over:  ‘….. Zo ontbreekt in het Amsterdamse beleid het burgerperspectief nog grotendeels. Het is van belang om hier invulling aan te geven… en … maak op korte termijn een aanvang met een nulmeting voor het monitoren van het burgerperspectief. De mening van burgers is van belang om goed politiewerk te kunnen bieden, maar is ook nodig om de doorwerking van het beleid in het gedrag van politiemedewerkers te kunnen toetsen. Een belangrijke indicator is bijvoorbeeld de tevredenheid over het laatste politiecontact en het gevoel van rechtvaardige behandeling door de politie.’

De burgemeester van Amsterdam heeft aan de gemeenteraad van Amsterdam in een brief van 21 maart 2019 medegedeeld werk te willen maken van het onderzoek onder burgers. Aan Bureau Beke is vervolgens gevraagd om dit onderzoek uit te voeren. Zij formuleerden de volgende vraagstelling: ‘Welke ervaringen hebben Amsterdamse burgers met controles en/of staandehoudingen door politie, hoe vaak gebeurt dit, heeft dit volgens hen te maken met etnisch profileren én wat vinden burgers van de politie als het gaat om beeldvorming, bejegening en vertrouwen?’