Gestalkt. Gezien. Gehoord?

Gestalkt. Gezien. Gehoord?

2023 | Inspectie Justitie en Veiligheid
Gratis

Omschrijving

Stalking heeft enorme impact op slachtoffers en hun omgeving. Het is daarom van belang dat de overheid zich optimaal inzet om stalking aan te pakken. In september 2019 schreef de Inspectie voor Justitie en Veiligheid (hierna: de Inspectie) een rapport over de aanpak van de stalking door Bekir E.  Hij stalkte zijn ex-partner Hümeyra Ergincanli en bracht haar om het leven. Uit het onderzoek bleek dat de aanpak van de stalking destijds op verschillende plekken in de ketensamenwerking ernstig tekortschoot. De Inspectie deed aanbevelingen aan de politie, het Openbaar Ministerie (hierna: OM), Veilig Thuis en de reclassering voor verbetering van de aanpak van (ex-)partnerstalking (hierna: stalking). De aanbevelingen zijn daarna door de minister van Justitie en Veiligheid vertaald naar verschillende verbetermaatregelen.

Inmiddels is een aantal jaren verstreken waarin de organisaties gelegenheid hebben gehad om de maatregelen te implementeren. De Inspectie brengt met dit onderzoek in kaart hoe het op dit moment met de ketenaanpak  van stalking  gaat. De Inspectie onderzocht of de aanbevelingen uit het vorige inspectierapport door de ketenpartners zijn overgenomen. Zij bekeek daarbij of beleid aansluit op de praktijk en wat de (herziene) aanpak van stalking voor slachtoffers betekent. 

Onderzoeksaanpak
In het onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal:
Wat is de huidige staat van de landelijke ketenaanpak van (ex-)partnerstalking? 
Om tot beantwoording van de onderzoeksvraag te komen heeft de Inspectie landelijke en regionale (beleids)documenten opgevraagd en bestudeerd. Ook heeft de Inspectie in vier regio’s (te weten Zeeland-West-Brabant, Rotterdam, Limburg en Midden-Nederland) groepsinterviews afgenomen bij de betrokken ketenpartners. Als laatste heeft de Inspectie gesprekken gevoerd met slachtoffers, slachtofferadvocaten en Slachtofferhulp Nederland om het perspectief van het slachtoffer op de aanpak van stalking in kaart te brengen.