Geron 2009-4

Geron 2009-4

2009

Omschrijving

‘ Ouderen moeten hun geld niet bewaren voor het nageslacht.’
Bejaarde

Bejaarde

Volgens Van Dale is een bejaarde simpelweg iemand van 65 jaar en ouder. Maar Van Dale is zelf bejaard, dus luister ik liever naar de jonge Wikipedia. Die bijdetijdse internetencyclopedie weet beter en voegt toe dat het woord ook een negatieve connotatie heeft: 'bij bejaardheid denken mensen al snel aan allerlei lichamelijke ongemakken als gevolg van de leeftijd en het afhankelijk zijn van hulpmiddelen'. Bejaard is kortom niet zomaar oud, het is naar oud. Wie krantenkoppen scant, ziet al snel dat Wikipedia gelijk heeft: Bejaarde kachelt met sukkeldrafje over snelweg - Bejaarde vrouw maand dood in woning - Britse politie pakt serieverkrachter Britse bejaarden op - Brand Belgisch bejaardentehuis: 9 doden - Verkeerd gevaccineerde bejaarde overlijdt.
Meer info
3,90
De waarde van vrijwilligerswerk van ouderen

De waarde van vrijwilligerswerk van ouderen

De positie van ouderen in het vrijwilligerswerk is een uitdagend onderwerp. Beide issues zijn danig in beweging. Over zowel het vrijwilligerswerk als ouderen gelden nog traditionele beelden. Maar ouderen veranderen van passieve gebruikers van zorgvoorzieningen die niet actief meedoen in ondernemende, actieve, mondige senioren. Voor het vrijwilligerswerk zijn ouderen steeds meer een belangrijke 'productiefactor' waar een (economische) waarde tegenover staat.
Meer info
3,90
Effectiviteit van ergotherapie aan huis bij dementie

Effectiviteit van ergotherapie aan huis bij dementie

Dementie heeft verstrekkende gevolgen voor patiënten en mantelzorgers en zorgt voor hoge kosten in de gezondheidszorg. Psychosociale interventies blijken minstens even effectief in het bestrijden van de symptomen van dementie als geneesmiddelen. Zo blijkt ergotherapie zowel effectief als kosteneffectief te zijn. Daarom wordt het momenteel in Nederland geïmplementeerd als interventie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers.
Meer info
3,90
G R I P en G L A N S: eigen regie en welbevinden van ouderen

G R I P en G L A N S: eigen regie en welbevinden van ouderen

De termen eigen regie en welbevinden staan centraal in het ouderenbeleid en de ouderenzorg. Maar hoe krijgen deze termen praktisch inhoud en betekenis? Het GRIP- en GLANS-programma werkt aan een goede inhoudelijke invulling van beide begrippen en aan de ontwikkeling van de praktijktoepassingen huisbezoek 'GRIP op het leven' en groepscursus 'Geef uw leven een beetje meer GLANS'.
Meer info
3,90
Geestelijke verzorging in verzorgingshuizen: bekend maakt bemind

Geestelijke verzorging in verzorgingshuizen: bekend maakt bemind

Het welzijn van ouderen in verzorgingshuizen is gebaat bij geestelijke verzorging, maar is relatief onbekend. Nogal wat ouderen hebben geen goed beeld van wat moderne geestelijke verzorging is en kan betekenen. Hier ligt voor de geestelijk verzorger zelf een taak.
Meer info
3,90
Gerongrafiek

Gerongrafiek

Hoogopgeleiden in Nederland leven 6 tot 7 jaar langer dan laagopgeleiden. Het verschil tussen het aantal levensjaren waarin zij hun gezondheid als goed ervaren, is nog groter: 16 tot 19 jaar.
Meer info
3,90
Gesignaleerd

Gesignaleerd

Recensies
Meer info
3,90
Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

In dit nummer
Meer info
3,90
Interview met Bert de Vries

Interview met Bert de Vries

Bert de Vries (1938), econoom en voormalig Nederlands politicus, was fractievoorzitter van het CDA midden jaren '80 en minister van Sociale Zaken in het Kabinet Lubbers III (1989-1994). In 2005 publiceerde hij het boek Overmoed en onbehagen. Het hervormingskabinet-Balkenende waarin hij scherpe kritiek uitte op het CDA en het Kabinet-Balkenende II. Hij verwijt het kabinet vooral pessimistisch te zijn over de toekomst en de vergrijzing ten onrechte als een groot probleem op te voeren.
Meer info
3,90
Je thuis voelen in de zorg

Je thuis voelen in de zorg

De laatste tien jaar is in Nederland herhaaldelijk gewezen op de 'komst' van de oudere migranten. De gastarbeiders van toen raken langzamerhand op leeftijd. Het is de vraag of zij aansluiting kunnen vinden op het voorzieningensysteem in Nederland. Voor het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), opgericht in 2007, is deze thematiek prioriteit nummer één.
Meer info
3,90
Levensfasebewust personeelsbeleid en gedifferentieerd ouder worden

Levensfasebewust personeelsbeleid en gedifferentieerd ouder worden

De inzetbaarheid van oudere werknemers komt pas goed tot zijn recht in organisaties die hun HRM (Human Resource Management) omvormen tot HRD (Human Resource Management). Zij nemen gedifferentieerd ouder worden als uitgangspunt. Vaardigheden waarmee werkers pas op latere leeftijd pieken, kunnen zo beter op hun waarde worden geschat.
Meer info
3,90
Nationaal Programma Ouderzorg verbetert zorg voor ouderen met complexe hulpvragen

Nationaal Programma Ouderzorg verbetert zorg voor ouderen met complexe hulpvragen

Een belangrijk speerpunt van het Nationaal Programma Ouderenzorg zijn de transitie-experimenten. Een voorbeeld hiervan is het Limburgse Ketenzorgmodel, waarin partijen in zowel care, cure, preventie als welzijn samenwerken aan multidisciplinaire zorg.
Meer info
3,90
Nieuwe successiewetgeving: gij zult nog maar één partner hebben

Nieuwe successiewetgeving: gij zult nog maar één partner hebben

Ondanks de kredietcrisis zullen de komende jaren toch nog vele miljarden gaan vererven. Volgens CBS-gegevens lieten 110.000 erflaters in 2005 samen maar liefst 10 miljard euro na. Daarop zal in beginsel successierecht geheven worden, een belasting die per 1 januari 2010 flink gewijzigd wordt, met allerlei gevolgen. Het is een operatie die budgettair neutraal moet verlopen.
Meer info
3,90
Oudereneconomie: tussen gasbel en kostenpost

Oudereneconomie: tussen gasbel en kostenpost

Een globale verkenning van het thema oudereneconomie kan niet om de AOW-discussie heen. Behalve over arbeid en inkomen moet het ook gaan over de kosten van de zorg. Toch is oude-reneconomie niet alleen maar zorgelijk. Ouderen vormen een steeds belangrijker consumentengroep en dragen op vele andere manieren bij aan de economie van onze samenleving.
Meer info
3,90
Ouderenzorg op de schop

Ouderenzorg op de schop

De uitgaven aan zorg stijgen in snel tempo. Van de groei van de overheidsinkomsten ging in de afgelopen jaren een derde naar de zorg. En dat in een tijd dat de overheidsinkomsten nog stegen. Als er niets gebeurt, zullen binnen twintig jaar alle extra inkomsten van de overheid naar de zorg gaan. Dan is er geen geld meer voor beter onderwijs, meer agenten op straat of de aanleg van nieuwe wegen.
Meer info
3,90
Redactioneel - Oudereneconomie

Redactioneel - Oudereneconomie

Economie is hot. Geron besteedde in de loop der jaren regelmatig aandacht aan onderwerpen als langer doorwerken van oudere werknemers, het aandeel van ouderen in de informele zorg, de bijdrage van de oudere consument aan de economie en de kosten van de gezondheidszorg.

Meer info
Gratis
Regel de arbeidsparticipatie van oudere werknemers in de C A O

Regel de arbeidsparticipatie van oudere werknemers in de C A O

Tot nog toe stonden in de AOW-discussie de betaalbaarheid van de vergrijzing en de bereidheid van werknemers om langer door te werken centraal. De effectieve inzet van oudere werknemers en het onvermogen van werkgevers om deze groep productief te houden, is nauwelijks aan bod gekomen. Met het stuklopen van het overleg binnen de SER, is het nu aan het kabinet om te bepalen hoe de AOW-leeftijd wordt opgetrokken naar 67 jaar. De overheid heeft zo de kans om met wettelijke maatregelen goed vergrijzingsbeleid te verankeren. In het belang van werknemers en werkgevers pleiten KPMG en Randstad voor een vergrijzingsparagraaf in elke CAO.
Meer info
3,90
Van oude naar nieuwe mythen over ouder worden

Van oude naar nieuwe mythen over ouder worden

Pas sinds een eeuw worden ouderen als aparte categorie gezien. Sindsdien was het beeld van de oudere levensfase overwegend negatief. Zoals het gezegde luidt: de ouderdom komt met gebreken. Inmiddels lijkt er iets wezenlijks veranderd aan de beeldvorming over ouderen. Zij wordt zelfs vergeleken met een tweede adolescentie (Knipscheer 2005). Een positieve beeldvorming lijkt de negatieve te hebben vervangen - óók in het tijdschrift Geron (Schnabel 2008, Westendorp 2009). Hebben oude mythen over ouder worden plaats gemaakt voor nieuwe mythen? Vooral op het gebied van de gezondheid - niet geheel los van maatschappelijke factoren - hebben positieve mythen de overhand gekregen. Ik bespreek er een aantal van.
Meer info
3,90
Werken met geluksroutes in de Wmo

Werken met geluksroutes in de Wmo

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is bijna synoniem geworden aan het geven (verstrekken in ambtelijk jargon) van huishoudelijke hulp. Maar gemeenten hebben veel meer mogelijkheden om het welzijn van kwetsbare burgers te verbeteren. Een nieuw fenomeen is het Geluksbudget.
Meer info
3,90
Willen artsen langer doorwerken? Een pilotonderzoek

Willen artsen langer doorwerken? Een pilotonderzoek

Een enquête onder Utrechtse academische specialisten over nieuwe plannen om hen langer te laten doorwerken, laat zien dat ongeveer de helft van hen daartoe bereid is, indien arbeidsvoorwaarden (vooral arbeidstijdverkorting) en financiële beloning aantrekkelijk zijn. Maar de te behalen 'winst' is vooral dat meer specialisten bereid zijn minder vroeg te stoppen vóór het 65e levensjaar dan dat specialisten hun mening herzien over doorwerken na het 65e levensjaar. De meest genoemde periode van langer doorwerken dan oorspronkelijk gepland, is twee jaar.
Meer info
3,90