Geron 2010-1

Geron 2010-1

2010

Omschrijving

‘ Een mens met beperkingen is niet echt autonoom. Niet hijzelf, maar de samenleving maakt keuzes voor hem.’
Allochtone ouderen en individuele autonomie

Allochtone ouderen en individuele autonomie

In de Nederlandse cultuur ligt veel nadruk op de autonomie van het individu. De vraag is of dat ook kan gelden bij het ontwikkelen van vaardigheden en deskundigheden in de omgang met oudere allochtonen.
Meer info
3,90
Autonoom leven is een kunst

Autonoom leven is een kunst

Autonomie is bij uitstek een modern begrip en heeft betrekking op zelfbeschikking en zelfbepaling. Al enkele eeuwen zien we de gestage emancipatie van de moderne mens uit de vele klassieke gemeenschapsvormen met hun zogenaamd natuurlijke ordeningen en hiërarchische verbanden. In de moderne tijd vindt een proces van losmaking van individuen plaats uit dominante levensbeschouwelijke kaders. Tegenwoordig zijn drie opvattingen van autonomie dominant: zelfbeschikking, zelfbepaling en de praktijk van de vrijheid.
Meer info
3,90
Ballen in de lucht

Ballen in de lucht

Column
Meer info
3,90
Bang voor de dood

Bang voor de dood

Column
Meer info
3,90
Boekbespreking: Bère Miesen, Bij Alzheimer op schoot. Verstand van dementie.

Boekbespreking: Bère Miesen, Bij Alzheimer op schoot. Verstand van dementie.

Bère Miesen (2009). Bij Alzheimer op schoot. Verstand van dementie. Amsterdam: Uitgeverij SWP (200 pagina's, € 27.50, ISBN: 978 90 8850 010 7).
Meer info
3,90
Boekbespreking: Max de Coole en Toon Verlaan, Ouderenzorg met toekomst. Visies en voorbeelden van een nieuwe aanpak.

Boekbespreking: Max de Coole en Toon Verlaan, Ouderenzorg met toekomst. Visies en voorbeelden van een nieuwe aanpak.

Max de Coole en Toon Verlaan (red.) (2009). Ouderenzorg met toekomst. Visies en voorbeelden van een nieuwe aanpak. Amsterdam: Uitgeverij SWP (200 pagina's, € 17.50,

ISBN: 978 90 8850 043 5)

De bundel Ouderenzorg met toekomst is uitgebracht naar aanleiding van het tienjarig bestaan van Gerön. Het bevat een aantal - deels geactualiseerde - bijdragen die

eerder in dit tijdschrift verschenen zijn en enkele bewerkte inleidingen die op het jubileum congres gehouden zijn. Bekende kost dus, voor de vaste lezers van Gerön,

maar daarom niet minder de moeite waard!
Meer info
3,90
De beleving van praktische autonomie door verpleeghuisbewoners

De beleving van praktische autonomie door verpleeghuisbewoners

Zorgafhankelijke ouderen die in een zorginstelling wonen, vinden autonomie een belangrijke waarde. Maar de beleving van autonomie loopt zeer uiteen. Zij kunnen pas invulling geven aan autonomie als aan de zorgbehoefte is voldaan. Daarnaast speelt de mate van acceptatie van de eigen situatie een grote rol. Uiteindelijk verplaatst de focus van autonomie zich naar de gewone dagelijkse activiteiten. Daar ligt zowel het domein van de praktische autonomie als de valkuil van instellingsroutines die deze autonomie weer inperken.
Meer info
3,90
Gerongrafiek

Gerongrafiek

Familiale zorg voor oudere mensen in Oost- en West-Europa
Meer info
3,90
Hoe kun je participeren zoals je zelf wilt?

Hoe kun je participeren zoals je zelf wilt?

Iemand met voldoende autonomie en zelfsturing heeft het vermogen om in de maatschappij te participeren op een manier die hij of zij graag wil. Mensen met een beperking of chronische ziekte kunnen dit vaak niet. Het International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) model geeft een bruikbaar handvat om na te gaan welke factoren een rol spelen bij het participeren.
Meer info
3,90
In memoriam Henk van den Berg

In memoriam Henk van den Berg

Op 13 september 2009 overleed op 81-jarige leeftijd in zijn woonplaats Baarn Henk van den Berg, emeritus hoogleraar sociologie aan de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam.

Onderzoek onder bejaarden wekte al vroeg de belangstelling van Van den Berg voor het maatschappelijk werk. In 1958 wordt hij stafdocent aan de Nijenburgh, Gereformeerde Sociale Academie voor Sociale Arbeid.
Meer info
3,90
Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

In dit nummer
Meer info
3,90
Interview met Hanny van Leeuwen

Interview met Hanny van Leeuwen

Johanna (Hannie) van Leeuwen (1926) is CDA politica. Zij was lid van de Eerste en Tweede Kamer. Op het moment van haar vertrek uit de Eerste Kamer in 2007 was ze, met 81 jaar, de oudste afgevaardigde in het Nederlands parlement. Zij begon ooit als maatschappelijk werkster en heeft zich gedurende haar carrière vooral gericht op welzijn, volksgezondheid en sociale zekerheid. Ze stond bekend als het 'sociale gezicht' van het CDA. In 2006 ontving zij de Max-Award voor haar tomeloze inzet voor het welzijn van ouderen. Zo was zij onder meer lid voorlopige Raad voor het Ouderenbeleid (1988-1996), voorzitter Scenariocommissie Vergrijzing (1991 tot 1999), vicevoorzitter Taskforce Ouderen en Arbeid (2001-2004) en lid regiegroep 'Grijs Werkt' (2004-2008). Tegenwoordig is zij o.m. vicevoorzitter bestuur Nationaal Revalidatiefonds, voorzitter Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving, voorzitter Programmaraad Fonds PGO en commissielid Nationaal Programma Ouderenzorg.
Meer info
3,90
Nationaal Programma Ouderenzorg

Nationaal Programma Ouderenzorg

Een experiment met de Zorg- en WelzijnsInfopas moet het antwoord worden op langs elkaar werkende zorgverleners en gebrekkige informatie. Op één plek staat per oudere wie, welke hulp biedt. Ouderen en mantelzorgers kunnen er bovendien praktische informatie en tips vinden.
Meer info
3,90
Niet iedereen is hetzelfde

Niet iedereen is hetzelfde

Hoewel al lang bekend is dat mensen van boven de 50, 60 of 65 een groot deel van de bevolking (gaan) vormen, is nog erg weinig bekend over het consumentengedrag van ouderen. Het gaat dan niet alleen om het gebrek aan gedegen kennis over de behoeften en wensen van ouderen, maar ook om de vraag of zij allemaal hetzelfde zijn.
Meer info
3,90
Redactioneel - De mythe van zelfsturing

Redactioneel - De mythe van zelfsturing

Een mythe is een 'praatje zonder grond', meldt de Van Dale. 'Een als juist aanvaarde, maar ongefundeerde voorstelling omtrent een persoon, zaak of toedracht.'

Meer info
Gratis
Uit & Thuis, actief in De Esch: activiteiten en projecten voor senioren

Uit & Thuis, actief in De Esch: activiteiten en projecten voor senioren

Achter de geraniums zitten is voor veel senioren niets. Mensen ontmoeten en blijven meedoen wel. Uit & Thuis, actief in De Esch geeft de keuze uit allerlei activiteiten in Wijkcentrum De Esch. 'Uit & Thuis' is georganiseerd door woningcorporaties, deelgemeente en welzijnspartijen. Uiteindelijk willen alle partijen meer participatie, netwerken en samenhang onder senioren in de Rotterdamse wijk De Esch.
Meer info
3,90
Van aanbod- naar vraaggestuurde zorg

Van aanbod- naar vraaggestuurde zorg

Er zijn twee elkaar versterkende bewegingen waar te nemen in de ouderenzorg: een die zich vooral richt op het vergroten van de mogelijkheden van ouderen om in de eigen omgeving zo lang mogelijk te blijven participeren. En de andere om de keuze voor een niet zelfstandige woonomgeving zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Aan beide draagt het Ministerie van VWS actief bij in de vorm van passend beleid, stimulerings- en ondersteuningsprogramma's.
Meer info
3,90
Vergeten Rouwenden: Rouwverhalen van broers en zussen

Vergeten Rouwenden: Rouwverhalen van broers en zussen

Rouw van broers en zussen is merkwaardig genoeg een praktisch onbesproken onderwerp in de rouwliteratuur. Er is nog geen onderzoek naar gedaan, er bestaan nauwelijks publicaties over en het onderwerp wordt in opleidingen niet aan de orde gesteld. Hulpverleners en andere professionals zijn er dus niet op getraind om gerichte aandacht aan rouw om een broer of zus te besteden hoewel in Nederland ieder jaar naar schatting tussen de 200.000 en 300.000 mensen een broer of zus verliezen.
Meer info
3,90
Wmo en ouderen: een tweespaltige relati

Wmo en ouderen: een tweespaltige relati

De ideële kern van de Wmo spreekt aan, maar heeft ook negatieve effecten voor individuele ouderen. Of de civil society voldoende antwoord kan geven is de vraag. In Nijmegen wordt het belang van ouderen bezien in het kader van andere lokale belangen.
Meer info
3,90
Zelfredzaamheid en netwerken in de woonzorgzone

Zelfredzaamheid en netwerken in de woonzorgzone

De woonzorgzone is een op zelfredzaamheid gerichte vernieuwing die deel uitmaakt van een breder streven naar levensloopbestendig wonen. In het licht van de huidige netwerksamenleving is het zaak te letten op groei- en krimpfactoren in netwerken van bewoners, buurtgenoten en aanbieders. De kunst is de juiste ontwikkelingsthema's op het spoor te komen.
Meer info
3,90
Zelfsturing is afstemmingskunst

Zelfsturing is afstemmingskunst

Mythes sturen niet het gedrag. Dat doen de mensen zelf. Mythes zijn sociale constructies die als natuurwetmatige feiten worden voorgesteld. Dat dient een bepaald doel. Zo wordt zelfsturing in onze laatmoderne samenleving opgevat als een belangrijke waarde, onder andere bij ouder worden. Door dit begrip 'zelfsturing' echter los te koppelen van haar structurele inbedding in persoon en omgeving, verwordt het tot een ideologie waarmee een bestaande handelwijze wordt goedgepraat.
Meer info
3,90
Zelfsturing: mooie woorden, lastige feiten

Zelfsturing: mooie woorden, lastige feiten

De overheid legt sterke nadruk op autonomie en zelfsturing. Het zijn kernwaarden in het sociaal beleid en het zorgbeleid voor ouderen. Op het eerste gezicht geven ze een aantrekkelijk perspectief: wie kan er tegen zijn? Maar de mooie woorden verhullen enkele lastige feiten. Dit artikel verkent wat beleidsmakers voorstaan met 'zelfsturing' en waar de frictie met de feiten zit.
Meer info
3,90
Zoals de ouden zongen…? Overdracht van wijsheid door ouderen aan de volgende generaties

Zoals de ouden zongen…? Overdracht van wijsheid door ouderen aan de volgende generaties

Er is momenteel hernieuwde aandacht voor oude mensen en de kracht waarover zij beschikken. Ouderen hebben een schat aan levenservaring en -wijsheid verworven. Binnen de Afrikaanse culturen bijvoorbeeld wordt die nog hoog gewaardeerd. En ouderen daar zien het als hun plicht om hun wijsheid aan volgende generaties door te geven. De vraag rijst of ouderen in Nederland ook deze behoefte hebben.
Meer info
3,90