Geron 2013-2

Geron 2013-2

2013

Omschrijving

Actieonderzoek: bouwstenen voor gemeentelijk ouderenbeleid

Actieonderzoek: bouwstenen voor gemeentelijk ouderenbeleid

Georganiseerde ouderen nemen de verantwoordelijkheid op zich om de situatie van ouderen in de lokale samenleving goed voor het voetlicht te brengen. Zij nemen de rol op zich van zowel onderzoeker als respondent en weten hun leeftijdgenoten te bereiken. De gemeente krijgt panklare informatie voor ouderenbeleid aangedragen.
Meer info
3,90
Boekbespreking

Boekbespreking

Boekbespreking
Meer info
3,90
COLUMN - De onwetende specialist

COLUMN - De onwetende specialist

COLUM - De onwetende specialist
Meer info
3,90
COLUMN - Driekus

COLUMN - Driekus

COLUMN - Driekus
Meer info
3,90
COLUMN - Lof der eenzaamheid

COLUMN - Lof der eenzaamheid

COLUMN - Lof der eenzaamheid
Meer info
3,90
De coöperatie en zelforganisaties van burgers, hoe zit dat nu eigenlijk in elkaar?

De coöperatie en zelforganisaties van burgers, hoe zit dat nu eigenlijk in elkaar?

Het succes van de Coöperatie Stadsdorp Zuid in Amsterdam is het succes van een groep mensen die inzagen dat je met elkaar er voor kan zorgen dat je prettig ouder kan worden in je eigen vertrouwde omgeving. Najaar 2010 hebben een aantal wijkbewoners in Amsterdam Zuid het initiatief genomen om samen verantwoordelijkheid te nemen voor veelzijdige vormen van zorgen dienstverlening, onderlinge hulp en sociale contacten ( Geron 2011[1]). Zij kozen niet voor de in de zorg en dienstverlening meest gebruikelijke rechtsvorm van een stichting, maar voor een coöperatie. Burgerinitiatieven in de zorg geven de laatste jaren steeds meer de voorkeur aan deze vorm. Waarom deze keuze?
Meer info
3,90
De zorg voor anderen: overheid en/of gezin?

De zorg voor anderen: overheid en/of gezin?

Zijn Europese burgers van oordeel dat individuen zelf moeten instaan voor de zorg van kinderen, ouderen en zieken of vinden ze dit hoofdzakelijk een verantwoordelijkheid van de overheid? Zijn mensen bereid zorg en ondersteuning te verlenen aan zieken, gehandicapten en ouderen? Waarin verschilt de zorgende van de niet-zorgende? Hoe zien de zorgpatronen er uit binnen migrantengroepen en welke verwachtingen treft men er aan? Deze en andere vragen vormen het voorwerp van een studie waarin de solidariteit tussen en binnen generaties centraal staat (Vanderleyden et al., 2012). In deze bijdrage zoemen we in op een aantal markante bevindingen uit de studie.
Meer info
3,90
Demotie en duurzame inzetbaarheid

Demotie en duurzame inzetbaarheid

Demotie betekent in letterlijke zin, verlaging van functie en is het tegenovergestelde van promotie. In het actuele debat over de arbeidsparticipatie van oudere werknemers wordt demotie vaak geopperd als oplossing voor het vermeende probleem dat oudere werknemers te duur zouden zijn. Maar is dat zo? En als het zo is dat oudere werknemers te duur zijn, hoe pas je dan demotie toe?
Meer info
3,90
Discussie - Decentralisatie van zorgbeleid biedt gemeenten een gouden kans om te laten zien hoe het beter kan

Discussie - Decentralisatie van zorgbeleid biedt gemeenten een gouden kans om te laten zien hoe het beter kan

Discussie - Decentralisatie van zorgbeleid biedt gemeenten een gouden kans om te laten zien hoe het beter kan
Meer info
3,90
Doen bij Depressie helpt!

Doen bij Depressie helpt!

Depressie komt vaker voor in verpleeghuizen dan in de thuissituatie. Ondanks dat depressie negatieve gevolgen heeft voor de kwaliteit van leven van verpleeghuiscliënten en tot meer zorggebruik leidt, wordt deze aandoening vaak onvoldoende aangepakt. Dit komt deels doordat depressie niet altijd herkend wordt bij ouderen. Verder is de behandeling niet altijd optimaal. Uit een twee jaar durend onderzoek bij 33 verpleeghuisafdelingen in vier Nederlandse provincies bleek dat een multidisciplinair zorgprogramma depressies kan terugdringen.
Meer info
3,90
Een visie op ouder worden vergt multidisciplinaire gerontologie

Een visie op ouder worden vergt multidisciplinaire gerontologie

Toen ik in 1974 voor het eerst deelnam aan een Europees Sociaal Gerontologisch Seminar (IAGEuropa, Social section) in Dubrovnik maakte ik in 5 dagen kennis met Hans Thomae en Ursula Lehr (beiden van de Universiteit Bonn) en had ik na afloop echt het idee dat ik een overzicht had gekregen van de Duitse sociaal wetenschappelijke
gerontologie. De eerste van bovengenoemde twee publicaties geeft een compact beeld van de uitgedijde multidisciplinaire gerontologie in Duitsland van bijna 40 jaar later.
Meer info
3,90
Erik Dannenberg: We moeten niet problematiseren wat onderdeel is van het gewone leven

Erik Dannenberg: We moeten niet problematiseren wat onderdeel is van het gewone leven

Erik Dannenberg is voor het CDA wethouder in Zwolle met in zijn portefeuille onder andere de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), wonen en milieu. Tevens is hij voorzitter van de commissie 'Gezondheid en Welzijn' van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Voor zijn politieke loopbaan werkte hij bij het Leger des Heils in de verslavingszorg, crisisopvang en maatschappelijke opvang; begonnen als maatschappelijk werker, later werkzaam als manager en directeur.
Meer info
3,90
Het lokaal ouderenbeleid is dood. Leve de ouderenparticipatie!

Het lokaal ouderenbeleid is dood. Leve de ouderenparticipatie!

In Nederland en België spelen globaal genomen dezelfde problemen in het lokaal en gemeentelijk beleid ten aanzien van ouderen. Er komen meer ouderen. Men verwacht dat daardoor en door de verschuiving van takenpakketten van hogere naar lagere overheden, een groter beroep zal worden gedaan op ondersteuning door de overheid op lokaal niveau. Het accent in dit artikel ligt op de Nederlandse situatie. Participatie is daarbij het sleutelwoord.
Meer info
3,90
Ik sta hier met één been in het paradijs

Ik sta hier met één been in het paradijs

Er zijn in Nederland ongeveer 30.000 Jehovah's getuigen. Het is een groep die, evenals de rest van de samenleving, snel vergrijst. Er wordt geschat dat minimaal 1200 oudere Jehovah's getuigen in Nederland op dit moment behoefte hebben aan zorg. In woongroep Jah Jireh in Rotterdam krijgen zij van geloofsgenoten de zorg die bij hen past. In januari jl is er een woonzorgcentrum in Wageningen geopend.
Meer info
3,90
Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

In dit nummer

1 Redactioneel | Max de Coole, Inge Klück & Els Messelis
Lokaal Ouderenbeleid

4 Het lokaal ouderenbeleid is dood. Leve de ouderenparticipatie! | René Schalk
Het veranderende 'psychologisch contract' tussen overheid en burger vergt nieuwe vormen van ouderenparticipatie.

8 Gesignaleerd | Samengesteld door Inge Klück/Angelique van Vondelen

9 Participatie van ouderen in lokaal beleid | Dominique Verté, Emily Verté, Liesbeth De Donder, Nico De Witte, Sarah Dury, An-Sofie Smetcoren en Tine Buffel
Ouderen actief betrekken in de lokale politieke omgeving vraagt om een actieve categoriale benadering in co-creatie met andere actieve stakeholders in de samenleving.

12 Gedicht | Huub Oosterhuis
Na de dood

13 Interview met Erik Dannenberg | Jan Willem van de Maat & Max de Coole
We moeten niet problematiseren wat onderdeel is van het gewone leven.

18 Nederland participatieland, ook voor ouderen? | Marja Jager-Vreugdenhil
In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn ouderen geen specifieke doelgroep.
Wat betekent dat voor het lokale ouderenbeleid?

21 Actieonderzoek: bouwstenen voor gemeentelijk ouderenbeleid | Tinie Kardol
Georganiseerde ouderen nemen de verantwoordelijkheid om de situatie van ouderen in de lokale samenleving goed voor het voetlicht te brengen.

24 Meldpunt veiliger Eeklo - op weg naar een veilige stad | Miranda Vandemaele
In Eeklo wordt actief burgerschap nadrukkelijk gestimuleerd en gefaciliteerd. Een knelpuntenwandeling leidde tot de inrichting van het meldpunt 'Veiliger Eeklo'.

27 Gesignaleerd | Samengesteld door Inge Klück/Angelique van Vondelen

28 Geröngrafiek | Hanna van Solinge
Lokaal bestuur vergrijst.

29 Discussie
Decentralisatie van zorgbeleid biedt gemeenten een gouden kans om te laten zien hoe het beter kan.

30 Column | Joep Dohmen
Lof der eenzaamheid

31 Ouder worden in de improvisatiemaatschappij | Piet Houben
Een interdisciplinaire en systeemtheoretische verkenning.

35 De zorg voor anderen: overheid en/ofgezin? | Lieve Vanderleyden en Marc Callens
Resultaten van een studie over informele en formele zorg in Vlaanderen en een aantal Europese landen

38 Gesignaleerd | Samengesteld door Inge Klück/Angelique van Vondelen

39 Doen bij Depressie helpt! | Roeslan Leontjevas & Debby Gerritsen
Een multidisciplinair zorgprogramma kan depressies bij verpleeghuisbewoners terugdringen.

42 Regie, een buffer tegen voortschrijdende beperkingen bij ouderen | Martijn Huisman & DorlyJH Deeg
Ouderen met een hogere mate van ervaren regie kunnen verlies van onafhankelijkheid beperken.

45 Preventief gezondheidsonderzoek onder hoogrisicogroepen van ouderen | Annemarie van Dijk
Voor ouderen van Turkse, Marokkaanse en Hindostaanse afkomst blijft het moeilijk om met preventief gezondheidsonderzoek gezondheidswinst te behalen.

48 Demotie en duurzame inzetbaarheid | Arie Stolk
Duurzame inzetbaarheid geeft ouder wordende werknemers perspectief en nieuwe loopbaankansen.

52 Ik sta hier met één been in het paradijs | Susan Hupkens, Eunice Willemstein, Marleen Goumans
In woongroep Jah Jireh in Rotterdam krijgen oudere Jehova's getuigen van geloofsgenoten de zorg die bij hen past.

55 Column | Christina Mercken
De onwetende specialist

56 Jonge Sla in de rusthuistuin | Johan Rotsaert & Sonja Focketyn
De band met de natuur herstellen kan voor rusthuisbewoners een belangrijke meerwaarde hebben.

59 Gesignaleerd | Samengesteld door Inge Klück/Angelique van Vondelen

60 De coöperatie en zelforganisaties van burgers, hoe zit dat nu eigenlijk in elkaar? | Ruud van Helden
Waarom voor zorginitiatieven voorkeur van de rechtsvorm van een cooperatie?

63 Nationaal Programma Ouderenzorg | Esther Rikkengaa
Ouderen in Zuid-Limburg langer eigen baas.

66 Boekbespreking | Kees Knipscheer
Leopoldina, Nationale Akademie der Wissenschaften (2010). More Years, More Life, Recommendations of the Joint Academy Initiative on Aging.

69 Boekbespreking | Joop Belderok
Ren Lantman (2012). Mijn verhaal doet er toe. Zingevingsondersteuning in welzijn en zorg.

71 Gesignaleerd | Samengesteld door Inge Klück/Angelique van Vondelen

72 Column | Arno Wip Driekus

Meer info
Gratis
Jonge Sla in de rusthuistuin

Jonge Sla in de rusthuistuin

Na contact met Veldwerk Nederland dat natuuractiviteiten voor ouderen begeleidt en stimuleert, groeide bij het bestuur van Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) de idee om iets dergelijks uit te werken in Zuid-Oost-Vlaanderen. Tezelfdertijd werden in Huize Roborst te Zwalm plannen gesmeed om de verwilderde kloostertuin in te richten als een natuurbelevings-plek.
Meer info
3,90
Meldpunt veiliger Eeklo -op weg naar een veilige stad

Meldpunt veiliger Eeklo -op weg naar een veilige stad

Een lokaal bestuur is de overheid die het dichtst bij de burger staat. Om die reden wordt dit bestuursniveau ook het meest geconfronteerd met de ontevredenheid van burgers. Hierop kan geanticipeerd worden door te investeren in de kwaliteit, toegankelijkheid en klantvriendelijkheid van bestuur & dienstverlening. Een andere manier om pro-actief te handelen, is door actief burgerschap te stimuleren en faciliteren.

Meer info
3,90
NATIONAAL PROGRAMMA OUDERENZORG - Ouderen in Zuid-Limburg langer eigen baas

NATIONAAL PROGRAMMA OUDERENZORG - Ouderen in Zuid-Limburg langer eigen baas

In Zuid-Limburg staat de leefbaarheid voor ouderen in toenemende mate op de tocht. Steeds meer voorzieningen verdwijnen en jongeren trekken weg. Eenzaamheid en depressie liggen op de loer. Vooral voor de groep ouderen in de regio. Het transitie-experiment Voor Elkaar in Parkstad wil dit gat dichten.
Meer info
3,90
Nederland participatieland, ook voor ouderen?

Nederland participatieland, ook voor ouderen?

Aanbesteding van de thuiszorg, nieuwe indicatiestellingen voor ondersteunende voorzieningen: het zijn ontwikkelingen die laten zien dat er veel verandert in het ouderenbeleid in Nederland. Dat heeft alles te maken met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2007. Wat doet deze wet met het ouderenbeleid? Is er nog ruimte voor categoriaal beleid (doelgroepenbeleid) voor ouderen? En op welke manier kunnen de belangen van ouderen gewaarborgd blijven? Want de Wmo heeft veel consequenties, juist voor ouderen. Niet alleen als zorgvragers, maar ook als vitale mantelzorgers en vrijwilligers.
Meer info
3,90
Ouder worden in de improvisatiemaatschappij

Ouder worden in de improvisatiemaatschappij

In studies van het ouder worden en de besturing van de samenleving is het interdisciplinair kijken naar ontwikkelingsprocessen in opkomst. Boutellier focust op de kwaliteit van de afstemming in interacties tussen mensen, groepen en instituties in de improvisatiemaatschappij. Damasio en andere systeemtheoretici zoomen in op de inbedding van emoties in de homeostase van de individuele mens. Het ontwikkelingskarakter van flow-ervaringen slaat een brug tussen beide manieren van kijken.
Meer info
3,90
Participatie van ouderen in lokaal beleid

Participatie van ouderen in lokaal beleid

Het aandeel ouderen ten opzichte van de totale bevolking neemt toe. Samen met een toename van de diversiteit zal deze vergrijzing in de komende decennia ongetwijfeld enkele diepgaande veranderingen in de samenleving tot gevolg hebben. Deze ontwikkelingen nopen ons om stil te staan bij zowel de positie als de rol die ouderen in onze samenleving kunnen of willen spelen. Bovendien blijkt in onze representatiedemocratieën de nood aan nieuwe en vooral vernieuwende vormen van politieke participatie. Het succes van bijvoorbeeld een experiment als de G-1000 in België toont aan dat er vraag is naar nieuwe vormen van burgerparticipatie, die gebaseerd zijn op zeer gerichte en actieve betrokkenheid op het politieke bestel. Burgers zien zich steeds vaker als actieve participanten in beleidsvoering en zoeken nieuwe wegen om dit verlangen te realiseren.
Meer info
3,90
Preventief gezondheidsonderzoek onder hoogrisicogroepen van ouderen

Preventief gezondheidsonderzoek onder hoogrisicogroepen van ouderen

De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland, waarin het Leids Universitair Medisch Centrum, drie regionale gemeenschappelijke gezondheidsdiensten (GGD) en TNO samenwerken, heeft een onderzoek uitgevoerd naar de zinvolheid van preventief gezondheidsonderzoek voor ouderen van Turkse, Marokkaanse en Hindostaanse afkomst.
Meer info
3,90
Redactioneel - Lokaal ouderenbeleid

Redactioneel - Lokaal ouderenbeleid

Jos van der Lans constateert in een essay in de Groene Amsterdammer (28 maart 2013) dat we te maken hebben met de grootste decentralisatiebeweging uit de Nederlandse geschiedenis, en tevens dat deze beweging van staat naar stad (gemeente) overal gaande is in de westerse wereld. Van der Lans ziet de logica van deze beweging in en hij ziet kansen voor bestuurders, politici en burgers om juist op lokaal niveau tot een constructief antwoord te komen op problemen die zich aandienen. In dit Gerönnummer werken we dit uit voor het lokale ouderenbeleid in met name Nederland en België. In Nederland is onder ouderen grote onvrede over de landelijke politiek. Dat blijkt wel uit de aanhang die de partij 50PLUS heeft, deels virtueel maar ook met een groeiend ledental. Uit de kwartaalberichten van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt bovendien dat ouderen in Nederland bezorgder zijn over de economie dan jongeren. Hetzelfde geldt voor hun eigen financiële positie.
Volgens René Schalk, in zijn openingsbijdrage in dit Gerön nummer, is in Nederland het 'psychologisch contract' tussen overheid en ouderen geschonden en moeten verwachtingen over en weer opnieuw worden geëxpliciteerd en (min of meer stilzwijgend) opnieuw worden afgestemd. Dominique Verté et al bepleit in deze Gerön politieke participatie van ouderen, in de ruime zin van 'meewerken aan de constructie van de samenleving'.
In ieder geval is er voor lokaal ouderenbeleid een grote toekomst weggelegd, zou je zo denken. Maar zo eenvoudig ligt dat niet. Want doelgroepenbeleid is uit in Nederland, en eigenlijk ook in België, en integraal of inclusief beleid is in.
Eén ding is zeker: de burger wil meer invloed op het beleid en dat geldt ook voor ouderen. Dus lijkt inderdaad participatie het antwoord te zijn.
Vandaar dat er in dit themanummer van Gerön een aantal verkennende artikelen zijn opgenomen rond dit cruciale begrip. Tussen Nederland en België - preciezer Vlaanderen - zijn er opvallende verschillen op dit punt, zo blijkt, vooral in de rol die ouderen spelen in het gemeentelijk beleid en de manier waarop inzicht in de wensen van ouderen wordt verkregen, al dan niet via vormen van actie-onderzoek.
Er valt hier van elkaar te leren.

Max de Coole, Inge Klück & Els Messelis Redactie Geron

Meer info
Gratis
Regie, een buffer tegen voortschrijdende beperkingen bij ouderen

Regie, een buffer tegen voortschrijdende beperkingen bij ouderen

Het ervaren van regie en het streven naar regie zijn belangrijke concepten binnen de positieve psychologie. Er is voldoende wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van invloeden van controle op gezondheid bij ouderen, bijvoorbeeld gemeten door middel van lichamelijke beperkingen, maar de mechanismen die deze invloed verklaren zijn nog niet helder.
Meer info
3,90