Health promotion: preventief en curatief

Health promotion: preventief en curatief

Omschrijving

Health promotion: preventief en curatief (Complete uitgave)

Health promotion: preventief en curatief (Complete uitgave)

Nederland heeft de komende decennia te maken met een toenemende vergrijzing en een steeds hogere levensverwachting van de bevolking. Twee ontwikkelingen die het aantal chronisch zieken fors zullen doen toenemen. Daarnaast willen patiënten steeds meer als volwaardig partner mede betrokken worden in de regie van gezondheidbevordering en ziektebestrijding. Bovendien neemt de vraag naar duurzaamheid in de gezondheidszorg steeds meer toe. Helaas loopt dit alles parallel met teruglopende budgetten voor de gezondheidszorg.

De tijd lijkt hiermee aangebroken om fors te investeren in het verder professionaliseren van een gezondheidbevorderende benadering in de gezondheidszorg (‘health promotion’), in aanvulling op en (op termijn) geïntegreerd met een ziektebestrijdende benadering. Het gevolg moet zijn dat mensen langer gezond kunnen blijven, meer de eigen regie in de zorg kunnen voeren, en preventief en curatief gebruik kunnen maken van veilige en werkzame gezondheidbevorderende interventies en therapieën. Naar verwachting wordt hiermee tevens een bijdrage geleverd aan een vergroting van de duurzaamheid en een vermindering van de kosten van de gezondheidszorg.

Gezondheidbevordering zal een hoofdrol krijgen in de toekomstige gezondheidszorg. Dit zal consequenties moeten hebben voor het (para)medisch onderwijs, het (para)medisch handelen, het versterken van patiëntencompetentie, de zorgproductontwikkeling en het wetenschappelijk onderzoek naar ‘gezondheidbevorderende zorgproducten’ in het licht van een ‘personalized medicine’. Op al deze punten zijn weliswaar de eerste stappen gezet, maar van een betrouwbare professionalisering in deze is nog nauwelijks sprake.

In "Health promotion: preventief en curatief" stelt het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg een aantal belangrijke aspecten van gezondheidbevordering aan de orde, zoals: de nities van gezondheid en gezondheid bevorderen, salutogenese en ‘health promotion’, chronobiologische ritmen, meetinstrumenten en analysemethoden die aansluiten bij een nieuwe de nitie van gezondheid, en resultaten van empirisch onderzoek naar gezondheidbevordering.
Meer info
3,90