Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid

Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid

Gratis

Omschrijving

In de ggz en verslavingszorg zijn steeds meer ervaringsdeskundigen werkzaam, in het primaire proces maar ook in staffuncties. Deze ontwikkeling is van vrij recente datum en de taken en functies van ervaringsdeskundigen zijn nog lang niet uitgekristalliseerd. Niettemin is er vraag naar meer eenduidigheid. In deze publicatie is het beroepscompetentieprofiel voor ervaringsdeskundigheid uitgewerkt. De aanleiding hiervoor is dat er in de praktijk behoefte bestaat aan een eenduidige opvatting over de kern van de inzet van ervaringsdeskundigheid en de competenties die daarmee samenhangen. Ook is een meer eenduidige opvatting noodzakelijk om de scholing van ervaringsdeskundigheid verder te kunnen ontwikkelen. In Handreiking voor de inzet van ervaringsdeskundigheid vanuit de geestelijke gezondheidszorg (Boertien & Van Bakel, 2012) is de kern van ervaringsdeskundigheid in relatie tot het herstelconcept beschreven. Dit vormt de basis voor het voorliggende Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid (zie ook hoofdstuk 3).

Het Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid (BCP-E) beoogt de essentie te vatten van het beroepsmatig inzetten van ervaringsdeskundigheid in de breedst mogelijke zin. Het is bedoeld als een basis om van daaruit te kunnen differentiëren naar verschillende niveaus en werksettings. Het BCP-E is nadrukkelijk geen functieprofiel waarin beschreven staat wat de desbetreffende ervaringsdeskundige moet doen, kennen en kunnen. Wel kan op basis van het BCP-E een functieprofiel worden samengesteld. Voor zorginstellingen is het BCP-E behulpzaam om de verschillende taken en functies voor ervaringsdeskundigheid te onderscheiden. Scholingsinstituten kunnen het profiel gebruiken als basis voor het opzetten van een curriculum voor hun opleidingen. Op grond daarvan is het profiel een essentiële bron voor het ontwikkelen van onderwijs dat optimaal aansluit op de beroepspraktijk.

Hiernaast kan het BCP-E worden ingezet als:

• referentiekader voor de (ervaren) ervaringsdeskundige om haar eigen functioneren te toetsen, te ontwikkelen en te onderhouden;

• middel in discussies over de ontwikkeling van het beroep; • basis voor HRM-beleid;

• bron voor voorlichting en informatie voor toekomstige ervaringsdeskundigen.

Ervaringsdeskundigheid kan op veel manieren worden ingezet: in persoonlijke contacten, in feedback naar instellingen, in wederzijdse ondersteuning naar andere cliënten, vaak ook op vrijwillige basis. Dit BCP-E gaat over de beroepsmatige inzet van ervaringsdeskundigheid. Voor de uitwerking van het competentieprofiel is gebruik gemaakt van beschikbare bronnen, zowel officiële documenten als de ervaringen van vele betrokkenen.