Beroepscompetentieprofiel voor de sociaal werker:  Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Beroepscompetentieprofiel voor de sociaal werker: Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Gratis

Omschrijving

Dit beroepscompetentieprofiel geeft weer welke competenties een sociaal werker in welzijn en maatschappelijke dienstverlening in huis moet hebben om nu en in de nabije toekomst adequaat invulling
te geven aan zijn maatschappelijke opdracht. Het profiel beschrijft generieke competenties die alle sociaal werkers nodig hebben. Daarnaast zijn er specifieke competenties omschreven, onderscheiden
naar de leefgebieden waarbinnen sociaal werkers in welzijn en maatschappelijke dienstverlening werkzaam zijn.


Het beroepscompetentieprofiel heeft de volgende gebruiksdoelen:
• Versterken van de herkenbaarheid en positionering van de sociaal werker.
• Richtinggevend voor (her)registratie-criteria Register Sociaal Werkers.
• Input voor afstemming met het middelbaar beroepsonderwijs (kwalificatiedossiers, keuzedelen,
curricula) en het hoger beroepsonderwijs (opleidingsprofielen, minors en curricula) en post-initiële
scholing.
• Richting geven aan deskundigheidsbevordering en leren op de werkplek.
• Input voor cao-partijen, branches en organisaties voor vertaling naar functieprofielen.
• Input voor het ontwikkelen dan wel actualiseren van standaarden voor EVC4.

Het beroepscompetentieprofiel onderscheidt zich hiermee van beroeps- of functieprofielen. Een beroepsprofiel is een document dat exclusief opgesteld wordt door de beroepsgroep zelf. Hierin staan
vooral de missie en positionering, de morele en ethische uitgangspunten en grenzen van het beroep centraal. Een functieprofiel heeft betrekking op functies die binnen een cao en/of individuele organisatie
voorkomen en een specifieke invulling van het beroep zijn.