Criminele uitbuiting onder scholieren in Zeeland

Criminele uitbuiting onder scholieren in Zeeland

Gratis

Omschrijving

Aanleiding en doelstelling
Dit rapport doet verslag van een onderzoek dat gaat over de complexe problematiek van criminele uitbuiting van scholieren. De Districtelijke Stuurploeg en de bestuurlijk portefeuillehouders mensenhandel Zeeland hebben het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht van Avans Hogeschool opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren om meer zicht te krijgen op de aard en omvang van criminele uitbuiting onder scholieren in het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs in de provincie Zeeland en aanbevelingen te doen over mogelijke preventieve maatregelen om het probleem binnen de provincie aan te pakken. Onderdeel van het onderzoek was tevens om te inventariseren hoe het gesteld is met het huidige kennisniveau over criminele uitbuiting onder scholieren, medewerkers en bestuurders van onderwijsinstellingen. Onder criminele uitbuiting wordt in dit onderzoek verstaan ‘het uitbuiten van jongeren in de leeftijdscategorie 12-18 jaar, door hen aan te zetten strafbare feiten te plegen waarmee financieel gewin is gemoeid’. In het onderzoek wordt eveneens aandacht besteed aan het fenomeen seksuele uitbuiting onder scholieren.
 
De doelstelling van het onderzoek is drieledig:
1. Inzicht krijgen in de aanwezigheid en omvang van criminele uitbuiting onder jongeren in Zeeland.
2. Inzicht krijgen in de kennis op scholen met betrekking tot criminele uitbuiting onder jongeren in Zeeland.
3. Inzicht krijgen in welke maatregelen scholen al hebben getroffen om criminele uitbuiting binnen het speciaal onderwijs te signaleren en hierop te reageren.
Aanvullend hebben we ook een vergelijkende vraag meegenomen, waarbij we ingaan op de verschillen en overeenkomsten van de uitkomsten van het onderzoek naar criminele 
uitbuiting binnen het reguliere voortgezet onderwijs en mbo-onderwijs.
 
Deze doelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende hoofdvraag:
In hoeverre is sprake van criminele uitbuiting onder scholieren van het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs in Zeeland en in hoeverre zijn de scholen binnen het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs hiermee bekend?