De aanpak van discriminatie in de wijk

De aanpak van discriminatie in de wijk

2023 | movisie
Gratis

Omschrijving

Een individu of groep discrimineren op grond van bijvoorbeeld religie, sekse, handicap, huidskleur of seksuele voorkeur is verboden. Dit is vastgelegd in Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. Tegelijkertijd is discriminatie nog steeds een diepgeworteld probleem, zo ook in de sociale basis. Met sociale basis bedoelen we het geheel aan informele en formele diensten, voorzieningen en relaties in de leefomgeving van mensen die eraan bijdragen dat mensen tot hun recht komen en kunnen floreren (Werkplaatsen sociaal domein, 2022). Om in kaart te brengen wat er in de wijken speelt rondom discriminatie, heeft Movisie een verkenning gedaan en een peiling uitgezet. Hierbij hebben onder meer sociaal professionals en bewoners hun ervaringen gedeeld.