Delphistudie ‘Definitie Mentale Gezondheid’: Resultaten van een consensusprocedure met verschillende perspectieven

Delphistudie ‘Definitie Mentale Gezondheid’: Resultaten van een consensusprocedure met verschillende perspectieven

2022 | Trimbos Instituut
Gratis

Omschrijving

Er worden verschillende termen gebruikt rondom het beschrijven, duiden en definiëren van mentale gezondheid. Hierdoor is het moeilijk om tot een eenduidig beeld van de mentale gezondheid te komen. Gebrek aan eenduidigheid bemoeilijkt en vertroebelt de discussies en de beleidsvorming, waardoor het voor beleidsmakers en zorgverleners lastiger is om met beleid, preventie en zorg goed aan te kunnen sluiten bij wat er nodig is. Daarom is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met verschillende partijen vanuit onderzoek, praktijk, beleid en de doelgroep (jongeren en volwassenen) een Delphistudie uitgevoerd om tot consensus te komen over de bouwstenen en een bruikbare definitie van mentale gezondheid.

 

De Delphistudie ‘Definitie Mentale Gezondheid’ is een vervolg op een drietal eerdere onderzoeken van het Trimbos-instituut en het RIVM in opdracht van het ministerie van VWS:

1. Een draagvlakonderzoek onder sleutelfiguren waaruit naar voren kwam dat er draagvlak is om tot een meer gezamenlijk gedragen definitie en terminologie rondom mentale gezondheid van jeugd te komen (Kleinjan e.a., 2020); 
2.  Een group concept mapping procedure waarin de opvattingen over het concept mentale gezondheid bij jeugd onder sleutelfiguren in kaart is gebracht. Dit leverde 16 bouwstenen (thema’s) op van het concept mentale gezondheid jeugd (Van Bon-Martens e.a., 2021a). 
3. Een group concept mapping procedure waarin de concept map voor mentale gezondheid bij jeugd is verbreed naar de totale populatie: jeugd én volwassenen. Dit leverde 19 bouwstenen (thema’s) op van het concept mentale gezondheid (Van Bon-Martens e.a., 2021b).

Via de Delphimethode is met sleutelfiguren uit onderzoek, praktijk, beleid en de doelgroep (jongeren en volwassenen) in drie rondes toegewerkt naar consensus over de naamgeving en omschrijving van de bouwstenen en over de definitie van het concept mentale gezondheid.

In deze factsheet geven we allereerst de definitie van mentale gezondheid als resultaat van deze Delphistudie. Vervolgens beschrijven we de componenten waaruit het concept mentale gezondheid is opgebouwd en de daarbij behorende bouwstenen. Daarna volgt een korte beschrijving van het proces, de methode, sterke kanten en beperkingen. Een uitgebreidere beschrijving van de methode en resultaten van de verschillende rondes van de Delphistudie is te vinden in het Achtergronddocument. We eindigen met het formuleren van de belangrijkste conclusies.