Derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie, 2021-2025.

Derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie, 2021-2025.

2020 | www.rijksoverheid.nl
Gratis

Omschrijving

Suïcidepreventie verdient ieders aandacht en inzet 
Gemiddeld overlijden in Nederland vijf mensen per dag aan zelfdoding. Suïcide is doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren van 10 tot 25 jaar. Daarnaast doen 135 mensen per dag een suïcidepoging. Zo’n 40 van hen wordt hiervoor behandeld op de spoedeisende hulp. De coronacrisis en de maatschappelijke gevolgen hiervan bieden de komende jaren nog meer reden tot zorg. Net als eerdere economische crisissen leidt de pandemie naar verwachting tot meer suïcides, omdat mensen in hun wanhoop, angst of depressie geen andere uitweg zien.


De vrijblijvendheid voorbij
Tegen deze achtergrond is het van groot belang dat we ons volop blijven inzetten om het aantal suïcides en suïcidepogingen terug te dringen. Vooral door kennis over effectieve suïcidepreventie te vertalen in concrete plannen en acties. Hierbij is vanuit 113 Zelfmoordpreventie de lat welbewust hoog gelegd met het streven naar ‘zero suicide’. Met dit ambitieuze doel worden alle betrokkenen uitge- daagd om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en echt het uiterste te doen om het aantal suïcides binnen hun eigen context tot nul te reduceren. Het is een dringend beroep om vooral te blijven leren van elk incident, kennis en expertise uit te wisselen in netwerken en zo gezamenlijk de effectiviteit van het professioneel handelen verder te vergroten. Kortom, laten we met elkaar bouwen aan nog betere suïcidepreventie, de vrijblijvendheid voorbij, vanuit het gedeelde besef dat elke suïcide er één te veel is. 


Er gebeurt meer
De landelijke agenda is één van de pijlers van het landelijk preventiebeleid op het gebied van suïcide. Naast de agenda kent ons land al jaren een landelijk programma ter voorkoming van suïcides rond het spoor, dat vanuit ProRail/NS wordt vormgegeven. Ook partijen als de politie, het UWV en enkele grote gemeenten zoals Amsterdam en Den Haag zijn al jaren actief bezig met het terugdringen van suïcide onder hun werknemers, klanten en bewoners. Daarnaast gebeurt er veel aan onderzoek, binnen verschillende universiteiten en kenniscentra. Het is belangrijk dat deze initiatieven blijven bestaan, naast de activiteiten die binnen de landelijke agenda suïcidepreventie plaatsvinden. Het is onder andere de rol van 113 Zelfmoordpreventie om verbinding tussen de initiatieven te realiseren. 


Netwerk verstevigen
Suïcidepreventie wint aan slagkracht met een integrale netwerkaanpak, waarbij partners de eigen expertise en die van netwerken combineren. Zo leren zij van elkaar hoe zij suïcidepreventie optimaal kunnen inbedden in hun eigen setting. Versterking van deze netwerkaanpak staat dan ook centraal in de derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025, zodat nog meer mensen, bedrijven en organisaties zich aansluiten. Hierbij richten we ons met extra energie op sectoren die nog onvoldoen- de zijn bereikt, zoals de jeugdhulp en de sociaal-economische sector. In de jeugdhulp zetten we in op de implementatie van de aanbevelingen uit het in 2019 verschenen onderzoek naar de toedracht van suïcides door 35 jongeren. 


Richtinggevend kader 
Om alle plannen te voorzien van een overkoepelend en richtinggevend kader is deze derde Landelij- ke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 opgesteld. Deze agenda is voor het eerst opgebouwd rond strategische doelstellingen, maar bouwt logisch voort op alles wat er met de twee eerder uitgebrachte agenda’s sinds 2014 in Nederland is neergezet binnen de zorg, het onderwijs, de sociaal-economische sector en de media. 


De agenda beschrijft op hoofdlijnen de visie, ambitie, doelstellingen en activiteiten die de komende vijf jaar opgepakt, uitgewerkt en hopelijk gerealiseerd zullen worden. Deze zijn door 113 Zelfmoordpreventie samen met verschillende partners opgesteld, op verzoek van het ministerie van VWS. Binnen dit kader zullen verschillende ministeries en vele (landelijke/regionale/lokale) stakeholders de komende jaren hun verantwoordelijkheid nemen.