Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg

Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg

Gratis

Omschrijving

Een duurzame visie op ketenzorg bij kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel misbruik en de centrale rol hierbij van het triage-instrument Veilig Thuis

Inleiding
Dit visiedocument is bestemd voor alle professionals die in hun werk te maken krijgen met vrouwen en mannen, kinderen en jongeren die in huiselijke kring geweld en onveiligheid doormaken. Met huiselijke kring wordt bedoeld: (ex)partners en (ex)verkering, van ouder naar kind, en van kind naar diens ouder, tussen kinderen en door familieleden en huisvrienden. Het geweld kan dus binnenshuis en buitenshuis plaatsvinden.
Dit visiedocument biedt in de eerste plaats een inhoudelijke visie op ketensamenwerking en waarom deze gefaseerd moet verlopen, als voorwaarde voor een werkzame aanpak bij onveiligheid1. In tweede instantie wordt uitgelegd wat de centrale rol van Veilig Thuis is bij het tot stand brengen van directe veiligheid en bij het aansturen van dit proces van gefaseerde ketensamenwerking.
Het visiedocument wil bijdragen aan de discussie over ‘hoe sturen we in samenwerking met alle partijen in het veld goed op veiligheid’, en een verschuiving in het denken tot stand brengen over de kwalitatieve aanpak van geweld en onveiligheid in huiselijke kring in de keten vanaf Veilig Thuis tot en met de GGZ en alle partners in de zorg daartussenin. De ambitie is om een verschil te maken bij het doorbreken van de complexe cirkel van geweld die doorwerkt tot in de volgende generatie.

Er wordt uitgegaan van vijf fasen in het aanbieden van zorg:
• werken aan directe veiligheid met een veiligheidsplan;
• werken aan stabiele veiligheid met een hulpverleningsplan voor risicogestuurde zorg;
• werken aan herstel van de ontwikkeling van de individuele gezinsleden met herstelplannen voor trauma-geïnformeerde en herstelgerichte zorg;
• werken aan stabilisatie door het evalueren en bijstellen van eerder gestelde doelen;
• werken aan het leren omgaan met terugval met een toekomstplan.


Toegelicht wordt hoe de eerste drie fasen zinvol geïntegreerd kunnen worden in de ketenaanpak. De aanpak volgt de richtlijnen van de What Works-principes. Zorg die aan de What Works-principes voldoet, geeft betere resultaten dan zorg die hier niet of slechts gedeeltelijk aan voldoet.
Het visiedocument sluit aan bij de ontwikkelingen in het veld tot nu toe en wil deze integreren met als doel een ondersteunende en leidende visie te bieden gekoppeld aan een praktische uitwerking.

Bron: GGDHOR