Empowerment van de sociaal professional als fundament

Empowerment van de sociaal professional als fundament

2022 | Vereniging Hogescholen
Gratis

Omschrijving

Nu is de tijd rijp om het landschap van het sociaal domein opnieuw te verkennen, acht jaar na het verschijnen van Meer van waarde en zeven jaar na de Participatiewet en andere wetten die de transitie naar de ‘participatiesamenleving’ inluidden. De maatschappelijke context en de veranderingen die plaatsvonden in het sociaal domein hebben immers gevolgen voor de beroepsuitoefening van professionals in het sociaal domein. De ontwikkelingen die we zien, benadrukken de centrale rol van de sociaal professionals in de samenleving en hun sleutelpositie bij sociale verandering en maken duidelijk dat samenwerking met professionals uit andere domeinen noodzakelijk is.

De Vereniging Hogescholen en het ministerie van OCW spraken in 2019 af om de aanpak met sectorale verkenningen en daarop gebaseerde sectorplannen voort te zetten, om zo te komen tot een relevant en doelmatig opleidingsaanbod, nu en in de toekomst. Hiermee zetten de sectoren in op een permanente dialoog met partners in de regio en ook landelijk en internationaal, over de aansluiting van onderwijs en onderzoek op de ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Het advies dat voor u ligt, vormt input voor een nieuw sectorplan voor Hogere Sociale Studies waarin de agenda voor de komende jaren inclusief een aangescherpt portfolio zal worden geschetst.

Op 21 mei 2021 stelde de Vereniging Hogescholen deze externe Verkennings- commissie Hogere Sociale Studies in. De commissie, onder voorzitterschap van prof. Tine Van Regenmortel (Tilburg University, KU Leuven), is breed en vanuit verschillende perspectieven aanvullend samengesteld. Belangrijke aandachtspunten zijn burger- en cliëntenperspectief, publieke sector/werkgevers, (praktijkgericht) onderzoek, internationaal perspectief, inclusie en diversiteit.

Sociaal in beweging bouwt voort op het verkenningsrapport Meer van waarde, dat een antwoord gaf op de vraag wat de omslag van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving1  in 2014 betekende voor hogere beroepsopleidingen in het sociaal domein. De adviezen uit Meer van waarde sluiten aan bij het advies dat de Gezondheidsraad in datzelfde jaar gaf aan de staatssecretaris van VWS in het rapport Sociaal werk op solide basis dat werd opgesteld naar aanleiding van de achterblijvende kwaliteit van de beroepsuitoefening van sociaal werkers. Sociaal werk op solide basis adviseerde om een goed functionerend kennissysteem te ontwikkelen, zowel landelijk als regionaal, dat zou moeten worden gevoed door nieuwe, in de praktijk toepasbare kennis, gezamenlijk ontwikkeld door onderzoekers en praktijk- professionals. Daarvoor is een hecht georganiseerde professie nodig. In de opleiding van nieuwe beroepsbeoefenaren moesten daarom zowel ervaren praktijkprofessionals als onderzoekers een rol van betekenis spelen.