‘Gewoon meedoen’ is  niet zo gewoon

‘Gewoon meedoen’ is niet zo gewoon

Pamela Lucas Saskia Welschen Marc Hoijtink | 2023 | Dit is een uitgave van de Hogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum Maatschappij en Recht, lectoraat Stedelijk Sociaal Werk.
Gratis

Omschrijving

Bewoners met een licht verstandelijke beperking (LVB) worden vanuit het beleid gestimuleerd zelfstandig te wonen in de wijk, met hulp van het formele en informele welzijnsaanbod in de ‘sociale  basis’. Vanuit  de  praktijk  komen  signalen  dat  dit  niet  altijd  gemakkelijk  gaat. Buurthuizen of Huizen van de Wijk nemen binnen de sociale basis een belangrijke plek in als ontmoetingsplaats voor bewoners en als locatie voor ‘meedoen’ in de samenleving. De vraag die centraal staat in dit verkennende onderzoek is hoe de participatie van personen met een LVB in de sociale basis verloopt. Zijn welzijnswerkers in de sociale basis voldoende toegerust voor het opvangen van deze doelgroep? Tegen welke kwesties lopen zij aan? Hoe vinden personen met een LVB de weg naar voorzieningen in de sociale basis en hoe ervaren zij zelf hun deelname?

De centrale vraag in dit kwalitatieve onderzoek is: Hoe worden personen met een LVB in de brede Amsterdamse sociale basis opgevangen/ ‘licht ondersteund’ en welke specifieke kwesties of uitdagingen doen zich daarbij voor? We startten het onderzoek met een verkenning, waarbij we 7 experts op het gebied van LVB interviewden. Vervolgens deden we onderzoek in vier stadsdelen, met steeds een centrale, algemene ontmoetingsvoorziening in de sociale basis (zoals een buurthuis) als startpunt. In de  eerste  fase  van  het  onderzoek  hielden  we  semigestructureerde  interviews  met 14 welzijnswerkers, 9 (meer) specialistische professionals en 5 vrijwilligers in de vier gebieden. Ook voerden we een groepsgesprek met 8 van de individueel geïnterviewde professionals. De tweede fase van het onderzoek was gericht op de ervaringen van personen met een LVB in de sociale basis in hun wijk. We interviewden 18 bewoners met een (vermoedelijke) LVB, deels via ‘wandelinterviews’. Ook deze fase sloten we af met een groepsgesprek met 12 deelnemers.