In ontmoeting

In ontmoeting

Gerda de Groot Jale Simsek | 2008 | 9789066659544
6,90
Abonneeprijs: € 2,76

Omschrijving

In de huidige hulpverlening zijn we gewend te werken vanuit waarden en normen die gericht zijn op autonomie, vrijheid en rechtvaardigheid. In de begeleiding van klanten uit eerculturen werkt dat niet. We zijn gewend uit te gaan van de 'hulpvraag' van de klant terwijl deze klanten veel meer een 'hulpbehoefte' hebben. Waar heeft dat mee te maken? Wat zijn de juiste interventies?
Dit is een van de dilemma's die professionals ervaren in de hulpverlening aan klanten uit eerculturen. De vragen van deze klanten vragen een specifieke benadering waarbij een westers perspectief van hulpverlenen ontoereikend is en tekort doet aan de eigenheid en wensen van de klant. Een professionele basishouding waarin vanuit het perspectief van de klant interventies worden gekozen, is essentieel voor de kwaliteit van de werkrelatie en voor het effect van de hulpverlening.
Dit boek biedt de methodische kaders waarbinnen de hulpverlening aan klanten die te maken hebben met (dreigend) eergerelateerd geweld, vorm kan krijgen. Bestaande expertise is gebundeld en verbonden aan theoretische achtergrondinformatie en het methodisch proces. Vanuit die methodische kaders worden handreikingen gegeven die praktische aanwijzingen geven voor effectieve interventies in de hulpverlening.
Vraagstukken van eergerelateerd geweld dagen uit tot bezinning op eigen en professionele waarden en normen en tot het aangaan van ontmoeting: ontmoeting met de klant en diens familie, met samenwerkingspartners, met culturen. Dit boek is bedoeld voor professionals die een ontmoeting aan willen gaan, en wil een inspirerend middel zijn in de verdere ontwikkeling van zinvolle hulpverlening aan klanten uit eerculturen.
In ontmoeting is tot stand gekomen op initiatief van Fier Fryslan. Het Oranje Fonds stelde een subsidie beschikbaar om de methodiek te ontwikkelen en de publicatie te realiseren.