Interventie Gezin Centraal

Interventie Gezin Centraal

2023 | NJi
Gratis

Omschrijving

Samenvatting
Gezin Centraal is een gezinsgecentreerde vorm van ambulante hulpverlening, bedoeld voor gezinnen met jeugdigen tot 18 jaar waar sprake is van ernstige opvoed- en opgroeiproblemen. Met ondersteuning van een ambulant hulpverlener werken de gezinsleden aan concrete en duurzame gedragsverbetering, die bijdraagt aan een betere balans tussen draagkracht en draaglast in het gezin. De ondersteuning vindt plaats in de dagelijkse leefomgeving, heeft een stabiele frequentie (meestal wekelijks) en is gefaseerd. De hulpverlener start vanuit de wensen en doelen van de gezinsleden en werkt aan het zetten van zichtbare stappen op deze punten. Het oefenen van vaardigheden is nadrukkelijk onderdeel van de aanpak, net als de interactie met het sociale netwerk.

Doelgroep
Gezin Centraal is bedoeld voor gezinnen met jeugdigen van 0 tot 18 jaar waarbij sprake is van ernstige tot zeer ernstige opvoed- en opgroeiproblemen. Deze problemen zijn ontstaan door een verstoorde balans tussen draagkracht en draaglast die heeft geleid tot ontwrichting van het dagelijkse gezinsleven en tot ernstige bedreigingen voor de ontwikkeling van de opgroeiende jeugdige. De gezinnen vallen onder de categorie gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Aanpak
Gezin Centraal is een gezinsgecentreerde vorm van ambulante gezinshulpverlening. De hulp wordt zoveel mogelijk in de dagelijkse leefomgeving van het gezin vormgegeven. Het functioneren van het gezin vormt de focus van de hulp. De frequentie van de hulpverleningscontacten hangt af van de hulpvraag en de omstandigheden, maar vinden doorgaans wekelijks plaats. Bij ernstige of acute situaties kan de frequentie tijdelijk wat hoger liggen. Gezin Centraal kent een vaste structuur en methodische opbouw waarbij het hulpverleningstraject opgedeeld is in drie fasen: startfase, veranderfase en afbouw. Iedere fase heeft een aantal standaardonderdelen met bijbehorende basisactiviteiten. Steun en opvang vanuit het netwerk vindt waar mogelijk plaats. Het gezin beslist mee en hun doelen en wensen zijn leidend.