Kijk op JeugdzorgPlus - 10 jaar onderzoek Longitudinale Effectmonitor JeugdzorgPlus

Kijk op JeugdzorgPlus - 10 jaar onderzoek Longitudinale Effectmonitor JeugdzorgPlus

2021 | www.nji.nl
Gratis

Omschrijving

Binnen het onderzoeksprogramma Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus is 10 jaar onderzoek gedaan naar JeugdzorgPlus. JeugdzorgPlus is een zeer intensieve vorm van gespecialiseerde gesloten jeugdhulp. De hulp is bedoeld voor jongeren en hun gezinnen die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulp en die zonder behandeling een risico vormen voor zichzelf of hun omgeving. Van 2012 tot en met 2018 zijn met behulp van de Monitor JeugdzorgPlus gegevens verzameld over de jongeren die in JeugdzorgPlus verblijven, de behandeling en begeleiding die zij kregen en het resultaat van hun verblijf. Daarnaast zijn er van 2015 tot en met 2021 verdiepende onderzoeken uitgevoerd naar opvallende trends en ontwikkelingen die met de uitkomsten van de monitor of in de praktijk van JeugdzorgPlus zijn gesignaleerd. Het doel was de resultaten van de JeugdzorgPlus instellingen in kaart te brengen en de kwaliteit van JeugdzorgPlus te stimuleren. Deze publicatie geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten en aanbevelingen van het onderzoeksprogramma.

De tien belangrijkste verbeterpunten die in het onderzoeksprogramma naar voren komen zijn:

1. Tijdige inzet van passende hulp om plaatsing in JeugdzorgPlus te voorkomen;

2. Beschikbaarheid van specialistisch aanbod als alternatief voor een gesloten plaatsing;

3. Zorgvuldige besluitvorming met aandacht voor onderliggende oorzaken en evaluatie van eerder verleende hulp samen met jongeren en ouders;

4. Behandeling op maat gericht op oorzaken van gedrag in samenwerking met jongeren en ouders;

5. Individuele aandacht voor jongeren en aangaan van persoonlijk relaties;

6. Actief gezinsgericht werken gedurende het hele traject door middel van een breed scala aan activiteiten;

7. Onderwijs op maat passend bij het niveau van de jongere;

8. Tijdige voorbereiding op vertrek en beschikbaarheid van passende vervolgzorg;

9. Continuïteit in hulp en wonen;

10. Samenwerking in de hele keten

Voor zover gekeken is naar resultaten komt uit de onderzoeken een wisselend beeld naar voren over de resultaten van JeugdzorgPlus. Jongeren geven over het algemeen aan dat ze weinig aan de hulp hebben gehad. De uitkomsten en aanbevelingen uit de onderzoeken sluiten aan bij ontwikkelingen die inmiddels in gang zijn gezet om een transformatie in JeugdzorgPlus tot stand te brengen. Met de uitvoering van het actieplan ‘De best passende zorg voor kwetsbare jeugd’ (2019) wordt ingezet op het voorkomen dat jongeren in gesloten jeugdzorg terecht komen en verbeteren van de zorg voor jongeren die tijdelijk gesloten worden geplaatst.