Kwaliteitscriteria Gezinshuizen

Kwaliteitscriteria Gezinshuizen

2019
Gratis

Omschrijving

Leeswijzer: ‘Pas toe of leg uit’
In Hoofdstuk 2 staat beschreven wat de meerledige doelstelling is van dit document. Naast een beschrijving van kwaliteit voor dagelijkse begeleiding van en zorg voor kinderen in gezinshuizen, beogen de Kwaliteits￾criteria Gezinshuizen ook een bijdrage te leveren aan de definiëring, positionering en professionalisering van deze zorgvorm. De definitie van ‘een gezinshuis’ is opgenomen in Hoofdstuk 3. Deze definitie is, net als het overgrote deel van dit document, tot stand gekomen door een zorgvuldige afstemming met het werkveld. 
Uit de definitie en daaropvolgende beschrijving (van kenmerken) blijkt de complexiteit en bijzonderheid van gezinshuizen al snel. Het benadrukt het belang van een duidelijke visie op kwalitatief goede zorg aan een complexe en kwetsbare doelgroep. In Hoofdstuk 4 staat deze visie beschreven die wordt gedeeld door het kernteam en het werkveld dat zo nauw betrokken is bij de ontwikkeling van het document (de volledige Visie staat in Bijlage 2, in Hoofdstuk 4 staat de kern weergegeven bij wijze van samenvatting). Het opstellen van een gedeelde visie was nodig om te kunnen komen tot kwaliteitscriteria (Hoofdstuk 5). In dit hoofdstuk wordt aan de hand van vier bouwstenen geschetst welke factoren bijdragen aan, of bepalend zijn voor, kwalitatief goede zorg in gezinshuizen voor jeugd. Het is nadrukkelijk de bedoeling om in deze kwaliteitscriteria te beschrijven wat er georganiseerd, geïmplementeerd of gerealiseerd dient te zijn (zie veldnormen in Hoofdstuk 5), maar niet voor te schrijven hoe. Op deze manier beogen de kwaliteitscriteria recht te doen aan professionele autonomie van gezinshuisouders, eigenheid van gezinnen en (indien van toepassing) het karakter van de zorgaanbieder. Bovendien is het alleen op deze manier mogelijk om de kwaliteitscriteria breed toepasbaar te laten zijn (zie paragraaf 2.3). Tijdens het ontwikkelproces was het credo: we schrijven geen knelkader, maar realiseren een document dat recht doet aan gezinshuizen, waar het werkveld zich in herkent en dat stimuleert om kwalitatief goede zorg te realiseren en borgen, binnen de in wettelijke kaders beschreven taken en verantwoordelijkheden voor professionals in en rond een gezinshuis. De kwaliteitscriteria, geschreven voor en door het werkveld, zijn bedoeld om richting te geven aan de invulling van deze wettelijke bepalingen.
Kwaliteitscriteria Gezinshuizen is een van de documenten die gebruikt kunnen worden om een toetsingskader van bijvoorbeeld Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd of een auditor voor gezinshuizen op te baseren. 
Tijdens verschillende momenten in het ontwikkelproces van de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen zijn suggesties naar voren gekomen over de manier waarop kwaliteit getoetst kan worden in de praktijk van gezinshuisouders. 
Deze suggesties zijn gebaseerd op zowel prettige als minder prettige praktijkervaringen. Er is besloten om deze input als waardevolle bijvangst te beschouwen van het ontwikkelproces, en een hoofdstuk te wijden aan dit onderwerp (Hoofdstuk 6). In Hoofdstuk 7 staat beschreven hoe de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen een ‘levend document’ kan blijven dat onderhevig is aan 
ontwikkelingen in het werkveld en daarmee actueel en toepasbaar blijft.

 

Bron: NJI