Leidraad suïcidepreventie bij jongeren

Leidraad suïcidepreventie bij jongeren

2023 | © 2023, Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021–2025
Gratis

Omschrijving

Voor je ligt de leidraad voor suïcidepreventie bij jongeren in de zorg. De leidraad is ontwikkeld om organisaties en professionals in het jeugdnetwerk te ondersteunen bij het omgaan met suïcidaliteit. De leidraad is tot stand gekomen binnen het project Netwerkbrede werkwijze suïcidepreventie jongeren uit de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025. Aan de leidraad is gewerkt door professionals in het jeugdveld, jongeren en naasten met ervaringskennis, en 113 Zelfmoordpreventie.

Voor wie? De leidraad is bedoeld voor zorgorganisaties en zorgprofessionals die zich beroepsmatig bezighouden met de gezonde en veilige ontwikkeling van jongeren.

Waarom deze leidraad? Dat jongeren zodanig vastlopen in het leven dat de dood voor hen de enige uitweg lijkt, is intens verdrietig. Jeugdprofessionals die zich beroepsmatig inzetten voor het welzijn van de jongeren doen hun uiterste best en hebben zonder twijfel de juiste intenties om de jongeren te helpen. Toch is er ook vaak sprake van handelingsverlegenheid als het om suïcidaliteit gaat. Het is een spannend onderwerp. De leidraad is bedoeld als eerste stap naar het vergroten van de handelingsbekwaamheid. De leidraad biedt een vertaling van de al bestaande richtlijnen en standaarden naar de dagelijkse praktijk en richt zich hierbij specifiek op jongeren die zorg krijgen. Verder is de leidraad voor het hele jeugdveld geschreven en wordt er veel aandacht besteed aan de samenwerking met elkaar en met naasten. Dit is een punt waar veel professionals mee worstelen. De leidraad heeft geen verplicht karakter, maar biedt handvatten voor de uitvoering van suïcidepreventie.