LHBT-monitor 2022: De leefsituatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen in Nederland

LHBT-monitor 2022: De leefsituatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen in Nederland

2022 | Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag 2022
Gratis

Omschrijving

Dit rapport is het tweede deel van de LHBT-monitor 2022 en richt zich op de leefsituatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) personen. In het eerste deel (Huijnk 2022) stonden de opva‡ingen ten aanzien van gender- en seksuele diversiteit centraal. In het huidige rapport staan twee hoofdvragen centraal: In hoeverre verschilt de leefsituatie van LHBT-personen van die van cisgender (niet-transgender) heteroseksuele personen en in hoeverre is er sprake van verandering in deze leefsituatie over de afgelopen jaren? 

We onderzoeken de leefsituatie op verschillende terreinen, zoals veiligheid, participatie en gezondheid. De LHBT-monitor 2022 is uitsluitend gebaseerd op grootschalige, representatieve bevolkingsonderzoeken: de SCP Leefsituatie-index (SLI), de Veiligheidsmonitor (VM), de Gezondheidsenquête (GE), de Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Geweld (PHGSG) en registerdata. Qua thematiek en opzet is de huidige monitor grotendeels een replica van de vorige monitor. Een kan‡ekening hierbij is dat we in deze editie vanwege het ontbreken van nieuwe data niet in kunnen gaan op verschillen in de werkbeleving van LHB’s en op de negatieve bejegening en het welzijn van trans personen. Hier staat tegenover dat we wel dieper in kunnen gaan op het thema seksueel geweld. De LHBTI+- gemeenschap is zeer divers. Helaas kunnen we vanwege een gebrek aan goede data niet ingaan op de leefsituatie van alle LHBTI+-subgroepen, zoals intersekse personen of de groep die zich identificeert als non-binair als het gaat om hun genderidentiteit. Ook varieert per thema wat we wel en niet kunnen zeggen over de afzonderlijke positie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen. Bij de meeste thema’s kan er wel specifiek worden ingezoomd op de groep van biseksuele personen. Voor transgender personen kunnen we helaas alleen ingaan op de sociaal-economische en sociaal-demografische positie

De belangrijkste uitkomsten zijn in dit hoofdstuk samengevat. Daarnaast gaan we in de beschouwing in op overkoepelende conclusies en op de vraag wat de grootste knelpunten en mogelijke handelingsopties zijn rondom LHBT-emancipatie.

Over het geheel bekeken geven LHB-personen aan grotendeels dezelfde positie als heteroseksuelen in te nemen wanneer het gaat om de objectieve en subjectieve leefsituatie. Het gaat hierbij om verschillende aspecten van het dagelijks leven, zoals werk, wonen en vrijetijdsbesteding. LHB’s geven wel aan over minder psychologische hulpbronnen te beschikken dan heteroseksuele personen. Zowel de zelfwaardering, de veerkracht, de ervaren regie en de zelfredzaamheid zijn lager bij LHB-personen. In de vorige monitor zagen we dit verschil in hulpbronnen niet terug, maar waren er wel wat verschillen in de objectieve leefsituatie; deze waren voornamelijk in het voordeel van LHB-personen (Van Beusekom en Kuyper 2018). De groep van voornamelijk heteroseksuele personen wijkt ook niet of nauwelijks af van de groep van uitsluitend heteroseksuele personen als het gaat om de leefsituatie.