Monitor JeugdzorgPlus |  Peildatum 1 oktober 2023

Monitor JeugdzorgPlus | Peildatum 1 oktober 2023

2024
Gratis

Omschrijving

          JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) wordt geboden aan jongeren voor wie opneming en verblijf noodzakelijk is omdat zij zich anders onttrekken of onttrokken worden aan de jeugdhulp. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving. JeugdzorgPlus betreft een specialistische vorm van jeugdhulp, waarbij sprake is van verblijf van de jeugdige op een locatie van de betreffende jeugdhulpaanbieder. Een verzoek daartoe kan worden ingediend door een gemeente, de Raad voor de Kinderbescherming, een gecertificeerde instelling of de Officier van Justitie. De kinderrechter beslist of een jongere gesloten jeugdhulp nodig heeft. De rechter legt dan een civiele maatregel op en spreekt de ‘machtiging gesloten jeugdhulp’ uit. 


          Het beleid in de jeugdsector is erop gericht om jeugdigen zo thuis mogelijk op te laten groeien. Daarbij wordt gestreefd naar nul uithuisplaatsingen en wordt de gesloten jeugdhulp afgebouwd. De realisatie van die afbouw heeft als neveneffect dat er continuïteitsproblemen kunnen ontstaan in deze subsector. Bovendien kunnen er risico’s ontstaan voor de kwaliteit van zorg en de betrokken jeugdigen als de afbouw van gesloten jeugdhulp en de opbouw van alternatieven niet gelijk op gaat. Als de instroom in de subsector sneller daalt dan de capaciteit, ontstaat er onderbezetting. Dit heeft financiële gevolgen voor de aanbieders. Alle aanbieders van JeugdzorgPlus kampen momenteel met continuïteitsproblemen. De ontwikkelingen in de subsector vragen om een actueel beeld, zodat waar nodig op korte termijn oplossingen kunnen worden gezocht. Deze monitor JeugdzorgPlus geeft de ontwikkelingen weer ten opzichte van de laatste meting door de Jeugdautoriteit. 

 

Er wordt landelijk gestreefd naar afbouw van de gesloten jeugdzorg. De Jeugdautoriteit heeft vorig jaar aangegeven dat deze afbouw zonder gelijktijdige ontwikkeling
van alternatieven leidt tot continuïteitsproblemen van zorg. Uit de laatste Monitor JeugdzorgPlus, waarin de Jeugdautoriteit de capaciteit en bezetting van de gesloten jeugdzorg volgt, blijken deze continuïteitsproblemen zich nu voor te doen. Het huidige beleid in de jeugdhulpsector is gericht op nul jongeren in de gesloten jeugdzorg in 2030.

De Monitor JeugdzorgPlus toont aan dat het aantal jongeren dat in de gesloten jeugdzorg verblijft afneemt. Vorig jaar zomer verbleven 504 jongeren in de gesloten jeugdzorg, afgelopen najaar waren
dat er 480.