Ondersteuning van jongeren met schulden in Lelystad

Ondersteuning van jongeren met schulden in Lelystad

Gratis

Omschrijving

Jongeren vormen een kwetsbare doelgroep voor het ontstaan van schulden. Al op jonge leeftijd kunnen schulden escaleren en de gevolgen hiervan kunnen verstrekkend zijn met een jarenlange impact. De groep jongeren met schulden is echter moeilijk te bereiken en moeilijk te beïnvloeden. Dit maakt de ondersteuning aan jongeren met schulden lastig. Ook blijkt dat wanneer jongeren hulp zoeken, zij dit eerder doen in het informele circuit en zij minder vaak gebruik maken van formele hulp.

In Lelystad is veel aandacht voor schulden. De mate waarin de beschikbare hulp ook jongeren voldoende bereikt, is niet bekend. Dit onderzoek is erop gericht hier meer zicht op te krijgen en kent twee onderzoeksvragen:

1. Wat is de omvang en de aard van de schuldenproblematiek onder jongeren in Lelystad? En

2. Hoe ziet de ondersteuning die jongeren met schuldenproblematiek in Lelystad krijgen eruit?

Een mixed-methods onderzoek is verricht, waarbij is gewerkt met verschillende methoden die elkaar aanvullen en versterken: een online enquête voor professionals, analyse van bestaande gegevens, diepte-interviews met professionals en met jongeren. Daarnaast kende het onderzoek een meedenkgroep van ervaringsdeskundige jongeren die actief meedachten over opzet en bevindingen van het onderzoek en is een dialoogbijeenkomst met professionals georganiseerd. Uit het onderzoek blijkt dat met de verschillende ondersteuningssoorten die organisaties bieden al aardig veel jongeren worden bereikt, met name met de ondersteuningssoort coaching/advisering/doorgeleiding. Hierin valt op dat uitsluitend jongeren in de leeftijd 18+ worden geholpen met schulden, dat deze jongeren iets vaker man dan vrouw zijn en dat het veelal gaat om jongeren die op zichzelf wonen. Jongeren met schulden die hulp krijgen gaan vaak naar school, met een oververtegenwoordiging van jongeren op het mbo; als zij werkzaam zijn is dat veelal in laaggeschoolde of ongeschoolde beroepen. 

De jongeren die hulp krijgen wonen vaak in de wijken Zuiderzeewijk, Waterwijk, Atolwijk en Boswijk. De jongeren met schulden die bij organisaties in beeld zijn hebben drie tot veertig schuldeisers. Hierbij komen regelmatig studieschulden voor, maar ook betalingsachterstanden van vaste lasten en te veel ontvangen toeslagen en boetes. Er zijn in Lelystad veel organisaties die ondersteuning bieden aan jongeren met schulden. Deze organisaties bieden verschillende vormen van hulp. Variërend van laagdrempelige financieel spreekuren op het ROC of de bibliotheek tot formele schuldhulpverlening en beschermingsbewindvoering. In de hulp aan jongeren met schulden gaat al veel goed. Met de beschikbare hulp worden echter niet alle jongeren met schulden bereikt en ook worden niet alle jongeren op tijd bereikt. De groep 16-17-jarigen is niet in beeld bij organisaties die hebben deelgenomen aan dit onderzoek. Maar ook andere jongeren worden niet altijd op tijd geholpen, omdat drempels nog te hoog zijn. Wanneer jongeren wél bij maatschappelijk of zorgorganisaties in beeld zijn, gaat het bovendien ook niet altijd goed. Zo kan het lang duren voordat schuldenproblematiek besproken wordt of wordt het bespreekbaar maken van specifieke, met schulden samenhangende problematiek als gokverslaving lastig gevonden. Ook ervaren jongeren soms dat het lang duurt voordat ze passende hulp krijgen en dat van hen verwacht wordt dat ze veel zelf moeten doen. Bijvoorbeeld door het creëren van een overzicht van de schulden, waardoor ze soms al afhaken. Daarnaast is er niet altijd ruimte bij organisaties om adequate nazorg te bieden.