Op de groei: Een uitnodiging om samen te investeren in wat jonge mensen doet floreren

Op de groei: Een uitnodiging om samen te investeren in wat jonge mensen doet floreren

Gratis

Omschrijving

Nederland gaat een gedegen, rendabel en rechtvaardig plan ontwikkelen gericht op het optimaal opgroeien van de jeugd. Gedegen vanwege de wetenschappelijke en infrastructurele aanpak. Rendabel omdat elke euro uitgegeven aan effectieve ondersteuning van de jeugd zich in veelvoud terugverdient, zowel in maatschappelijke baten, als financieel. En rechtvaardig, omdat we uitgaan van de rechten van het kind. 

Er komt een nieuwe Raad voor de Jeugd. Een raad die de komende decennia samen - leving, beleid en jeugdhulp scherp houdt op de ontwikkelstappen naar het doel: 0 kinderen die niet optimaal thuis opgroeien. 

De raad bevordert de aanleg van de digitale, sociale en organisatorische (kennis) infrastructuur waarop een lerend jeugdhulplandschap kan groeien; professionele netwerkjeugdhulp waarin de rechten van kinderen en ouders voorop staan. Cliënten én professionals staan er mede aan het roer. 

De ondersteuning van jeugd is breed: versterking van welzijn, preventie, en onder - steuning, bescherming én zorg. Deze brede ondersteuning sluit naadloos aan op het onderwijs, dat zelf ook een bredere opdracht krijgt, en op het nieuwe ecosysteem voor mentale gezondheid en mentale kracht in de buurten. 

Er komt een landelijke kennisagenda op basis van vragen uit de praktijk en op basis van internationaal onderzoek. Er komt een sectorbreed opleidingsprogramma. Data over het welzijn van de jeugd en het functioneren de jeugdhulp worden opgenomen in de nieuwe nationale gezondheidsdatainfrastructuur. 

Dit alles staat ten dienste van het optimaal bevorderen dat ieder kind een persoonlijk optimaal ontwikkelpad kan bewandelen en zich volledig en harmonieus kan ontplooien.

Het plan is een uitnodiging aan eenieder die het aangaat om samen te investeren in wat jonge mensen doet floreren. Op de groei!

 

Samenvatting
Ieder kind moet thuis optimaal kunnen opgroeien. Optimaal opgroeien is niet alleen een mensenrecht, het is van essentieel belang voor een goed leven, voor de toekomstige kracht en de gezondheid van kinderen, voor de kwaliteit van het samenleven en voor het verdienmodel van Nederland. Kinderen en ouders hebben recht op de best mogelijke jeugdhulp. Structureel investeren in het opgroeien van kinderen is van groot belang voor de toekomst van Nederland.  

Onder jeugdhulp verstaan wij hier alle hulp en ondersteuning die bijdraagt aan het optimaal opgroeien van jonge mensen: van versterking en preventie in de samenleving tot en met gerichte aandacht en zorg voor ouders en voor jeugdigen met complexe problemen. Mensen die 18 jaar zijn geworden, zijn nog altijd jonge mensen.

Diverse evaluaties leggen bloot dat er nu nog veel misgaat in de jeugdhulp en in de organisatie ervan. Snelle oplossingen om de decentralisatie te laten slagen bestaan niet. Domweg meer geld voor jeugdhulp is niet de oplossing. Ja, extra geld is nu op korte termijn nodig om de ontstane tekorten te ondervangen, maar op termijn lost het de fundamentele problemen niet op. Wat dan wel? 

De jeugdhulp moet structureel beter. Dit kan alleen als de jeugdhulp duurzaam gaat werken naar de bedoeling: optimaal opgroeien mogelijk maken. Ieder kind heeft recht op een optimale gezonde ontwikkeling. Ontwikkelen doen kinderen thuis, op school en in de buurt; met familie en vrienden. Dit vraagt om een maatschappij die zo is ingericht, dat kinderen alle kansen krijgen zich te ontwikkelen. Dat betekent opgroeien in een zo optimaal mogelijke maatschappelijke context, in optimale lichamelijke en mentale gezondheid en in de eigen leefwereld. Dit vergt een samenleving die kansen biedt aan álle kinderen en ruimte biedt voor variatie tussen kinderen. We willen als samenleving samen investeren in wat jonge mensen doet floreren. Dit kan alleen vanuit een samenhangende benadering op meerdere lagen: van promotie van welzijn tot preventie, onderwijs, ondersteuning, bescherming en zorg. 

Dit vergt nog beter opgeleide professionals en een voortdurende lerende en innoverende, op kennis en evidentie gebaseerde praktijk. We willen professionals die in organisaties mee aan het roer staan en kinderen en gezinnen die meebeslissen op basis van gelijkwaardigheid. Dit vergt een solide sociale en digitale infrastructuur, een systeem van organiseren en bekostigen wat dit mogelijk maakt. We  willen groot denken een infrastructuur ontwikkelen die letterlijk ‘op de groei’ is, met royale en structurele investeringen gericht op de lange termijn. 

In deze notitie doen we een oproep aan het nieuwe Kabinet, aan gemeenten, aan zorgverzekeraars en aan zorgaanbieders serieus werk te maken van het benutten van kennis voor de ondersteuning van de jeugd. We bieden de ingrediënten voor een gedegen, rendabel en rechtvaardig investeringsplan. Een plan dat zich de komende jaren steeds verder zal ontwikkelen én een plan met een helder doel: 0 kinderen die niet optimaal thuis opgroeien.

Wij schreven deze notitie op eigen initiatief, belangeloos. Omdat we zien dat het anders moet en kán. Onze bijdrage sluit aan op een beweging die we op veel plekken waarnemen: een beweging naar een bewuste, ontspannen, mensgerichte, mentaal krachtige en bloeiende samenleving, waarin ieder mens de gelegenheid heeft naar vermogen het beste uit zichzelf te halen. 

We nodigen iedereen uit deze beweging, groter en krachtiger te maken.