Samen tegen armoede in Katwijk

Samen tegen armoede in Katwijk

Gratis

Omschrijving

In de gemeente Katwijk is sprake van armoede in brede zin. Armoede staat niet op zichzelf maar heeft een relatie met andere problemen zoals welzijn, verslaving, gezondheid of huisvesting. De groep inwoners die in armoede leeft is divers. Het gaat om alleenstaanden, ouderen, werkenden, statushouders, jongeren et cetera. Door de invloed van Covid-19 worden nieuwe groepen kwetsbaar voor armoede. Bij de groep inwoners die in armoede leeft zijn uiteen- lopende signalen te zien. Armoede heeft veel invloed op hun leven. Het leidt tot stress, angst en sociaal isolement. Er is sprake van multi-problematiek. Bij sommige inwoners is armoede een vanzelfsprekendheid geworden, ze weten niet beter en het patroon is maar lastig te doorbreken. Een groot deel is niet zelfredzaam (ook vanwege beperkte taalvaardigheid) – hen moeten stakehol- ders dus bij de hand nemen. Inwoners schamen zich en kloppen niet snel aan. De Katwijkse cultuur is ingrijpend en kenmerkt zich door het zelf oplossen van problemen waardoor de (armoede)problematiek escaleert.

Sterke beweging naar voren
Uit het onderzoek komt naar voren dat er een sterke behoefte is aan meer focus op vroegsignalering en preventie. Investeren in vroegsignalering en preventie kan uiteindelijk kosten besparen. Door de grote impact van corona wordt de focus op vroegsignalering en preventie nog belangrijker. Het is nu het moment om als gemeente in te zetten op het maken van een beweging naar de voor- kant. Hieronder doen we enkele suggesties om dit concreet vorm te geven. 


- De gemeente blijft investeren in het wijkteam. Het wijkteam speelt een cruciale rol in het bereiken van inwoners maar ook het leggen van de verbinding met andere stakeholders. 
- Wat ook preventief werkt, is het doorbreken van de Katwijkse cultuur door armoede een gezicht te geven. Het gaat om het creëren van aandacht voor armoede en het vergroten van bewustzijn ‘dat armoede iedereen kan overkomen’. Dit kan bijvoorbeeld door nieuwsberichten of verhalen van ervaringsdeskundigen in de lokale krant, in tijdschriften (armoedeglossy), of door een speciale campagne.47
-Tegelijkertijd is het belangrijk om te investeren in vindplekken en levensge- beurtenissen. Zoek inwoners actief op. De gemeente kan dit zelf doen maar bij voorkeur zet zij rolmodellen en sleutelfiguren in. 
-Stakeholders (kerken, scholen, ouderenzorg et cetera) dienen over de juiste vaardigheden te beschikken om armoede te signaleren en bespreekbaar te maken. De gemeente moet cursussen/workshops of (netwerk) bijeenkom- sten faciliteren waar men met elkaar de dialoog voert over (de gevolgen én aanpak van) armoede. 
- Ook wordt actief toegewerkt naar het opstellen van een Convenant Vroegsignalering. De gemeente kan gebruik maken van standaard over- eenkomsten.48 Onderdeel hiervan zijn duidelijke afspraken over hoe te signaleren en door te verwijzen.