Slachtoffers van mensenhandel in beeld bij CoMensha

Slachtoffers van mensenhandel in beeld bij CoMensha

2022 | Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
Gratis

Omschrijving

Het aantal slachtoffers van mensenhandel dat gemeld wordt bij CoMensha laat over de afgelopen jaren een dalende trend zien (zie ook Figuur 1).1 De afname in het aantal gemelde slachtoffers is duidelijk zichtbaar vanaf 2011, met 2018 als dieptepunt. In 2018 werd de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geïmplementeerd, wat vooral in dat jaar zorgde voor terughoudend- heid bij meldende instanties. In 2019 steeg het aantal gemelde slachtoffers juist weer door een grote toename in het aantal slachtoffers van Afrikaanse afkomst, voornamelijk Nigeriaanse slachtoffers. Er is geen eenduidige verklaring voor deze stijging. In 2020 nam het aantal slachtof- fers weer af. Het gaat vooral om een daling in het aantal Afrikaanse slachtoffers (zie ook Figuur 6 en 7). Mogelijk heeft deze daling te maken met een wijziging in de Vreemdelingencirculaire in augustus 2019 waardoor slachtoffers van mensenhandel met een Dublinclaim geen bedenktijd meer wordt aangeboden. Zij komen alleen nog in aanmerking voor een tijdelijke verblijfsvergun- ning mensenhandel wanneer het Openbaar Ministerie (OM) beoordeelt dat aanwezigheid van het slachtoffer noodzakelijk is voor de opsporing en vervolging van mensenhandel.2 Onderzoeksin- stituut Pro Facto gaat deze wijziging van de Vreemdelingencirculaire evalueren.3 Het jaar 2021 is na 2018 het jaar met de minst gemelde slachtoffers, slechts 791.