Stijging meldingen verwarde personen in de regio Rotterdam

Stijging meldingen verwarde personen in de regio Rotterdam

Productgroep Bureau Beke
Gratis

Omschrijving

Een onderzoek naar onderbouwde verklaringen en wenselijke oplossingen

Het aantal politieregistraties E33 (‘overlast verward/overspannen persoon’)vertoont een stijgende lijn, zowel landelijk als binnen bijna alle afzonderlijke politie-eenheden in Nederland. Tussen 2013 en 2014 is het aantal E33-registraties bij de politie in de regio Rotterdam met 28 procent toegenomen.

In opdracht van de Veiligheidsalliantie regio Rotterdam is door middel van een quick scan onderzoek verricht naar verklaringen voor deze stijging. Deze verklaringen liggen op verschillende niveaus (landelijk, regionaal, op het niveau van de politie en de verwarde zelf). Verklaringen zijn op basis van
meerdere bronnen (‘multibronnenonderzoek’) getoetst.
Op basis van de onderzoeksbevindingen is nader invulling gegeven aan oplossingsrichtingen. Deze zijn in samenspraak met experts uitgewerkt tot concrete suggesties. De quick scan biedt overheids- en hulpverleningsinstanties, politie en de directe omgeving van verwarden (familie, buren, et cetera) handvatten voor een sluitende keten om verwarde personen te ondersteunen. Deze handvatten richten zich op drie essentiële fasen van ondersteuning: vroegsignalering, zorg en nazorg.


Rapportage door Bureau Beke. Kijk voor meer informatie op www.beke.nl