Waarom jongeren radicaliseren en sympathie krijgen voor terrorisme

Waarom jongeren radicaliseren en sympathie krijgen voor terrorisme

Gratis

Omschrijving

In dit rapport wordt bestudeerd waarom jongeren radicaliseren en sympathie krijgen voor terrorisme. In het bijzonder bestuderen we hoe in Nederland levende jongeren van 13 tot 21 jaar denken over moslimradicalisme en over rechtsextreme ideeën. In navolging van eerder onderzoek worden belangrijke demografische variabelen onderscheiden die een rol kunnen spelen bij het verwerven van sympathie voor de hier bestudeerde radicale gedachtegoeden. Dit betreffen onder meer opleiding, sekse, leeftijd, religieuze gezindheid, en etnische en culturele achtergrond.

Echter, er bestaat geen objectief demografisch beeld van "de" jongere die radicaliseert. De factoren die leiden tot radicalisering zijn complex en veelvoudig, en er kunnen geen directe oorzakelijke verbanden tussen demografische kenmerken (objectief situationele kenmerken) en radicalisering gelegd worden. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer aan bepaalde omgevingsvoorwaarden is voldaan, dit niet tot gevolg hoeft te hebben dat de jongere daadwerkelijk radicaliseert. Omgekeerd kunnen ogenschijnlijk gunstige situationele kenmerken er desalniettemin toe leiden dat een jongere wel radicaliseert.

Dit rapport stelt daarom dat, wil goed begrepen worden waarom en wanneer jongeren radicaliseren en/of sympathie voor terroristisch geweld ontwikkelen, er zorgvuldig aandacht moet worden geschonken aan hoe de situatie wordt waargenomen door de jongeren in kwestie. Immers, het denken, doen en voelen van mensen wordt sterk beïnvloed door hun interpretatie van de situatie. In dit rapport worden dus niet alleen demografische kenmerken van jongeren beschreven, maar wordt ook getracht te begrijpen hoe jongeren belangrijke aspecten in de moderne samenleving ervaren.

Hiertoe maken we gebruik van moderne inzichten uit de gedragswetenschappen, in het bijzonder de sociale psychologie (de wetenschappelijke discipline die bestudeert wat mensen denken, doen, en voelen, en wat de invloed van andere personen op deze menselijke reacties is). In het bijzonder stellen wij hier een conceptueel model voor dat ervan uitgaat dat waargenomen onrechtvaardigheid een cruciale rol speelt in het proces dat voor een jongere aanleiding kan zijn om naar aanleiding van een ongunstige situatie te radicaliseren. Heeft een jongere bijvoorbeeld het idee dat zijn/haar groep op een onrechtmatige wijze wordt achtergesteld ten opzichte van andere groepen, en/of voelt de jongere zich op een oneerlijke manier bejegend in de samenleving, dan kan dit een belangrijke aanleiding zijn tot het krijgen van radicalere denkbeelden. Jongeren kunnen dan onder meer positiever oordelen over inhoudelijke aspecten van radicale gedachtegoeden, Nederlandse autoriteiten als minder legitiem ervaren, zich meer met hun groep afzetten tegen andere groepen in de samenleving ("wij-zij" denken), zich superieur voelen ten opzichte van anderen, en zich minder betrokken voelen bij de Nederlandse maatschappij. Wanneer deze gevoelens van onrechtvaardigheid optreden kan dit er gemakkelijk toe leiden dat mensen boos worden op de maatschappij, en deze negatieve emoties kunnen zich gemakkelijk vertalen in intenties tot en daadwerkelijk vertonen van gewelddadig en anderszins kwetsend gedrag. Dit is in het bijzonder het geval wanneer mensen sterk reageren op onzekerheden die ze tegenkomen in de moderne samenleving, en ook wanneer zij het idee hebben dat de groep waar zij lid van zijn wordt bedreigd door andere groepen. Onrechtvaardigheid, onzekerheid en bedreigde groepen spelen dus een cruciale rol in het proces dat ertoe leidt dat jongeren kunnen gaan radicaliseren, zo wordt hier verondersteld.