Allemaal bewoners - Leren omgaan met verward gedrag vanuit (zelf)vertrouwen

Allemaal bewoners - Leren omgaan met verward gedrag vanuit (zelf)vertrouwen

Gratis

Omschrijving

Stadscoöperatie SAMEN030 en Power by Peers hebben eind 2019 en begin 2020 het project ‘Goede buren, de bondgenoot voor mensen met verward gedrag in Utrecht’ met subsidie van ZonMw uitgevoerd. Het project is nadrukkelijk vanuit bewonersperspectief en met de betaalde inzet van ervaringsdeskundigen gerealiseerd. In deze brochure doen we verslag van de bevindingen.

De activiteiten die aan deze bevindingen ten grondslag liggen:

• In drie wijken is de training Mental Health First Aid (MHFA) door ervaringsdeskundigen aangeboden aan wijkbewoners, mantelzorgers, hulpverleners en medewerkers van woningcorporaties.

• In deze wijken hebben bewoners zich verbonden en hebben aansluitend brainstorms of netwerkbijeenkomsten plaatsgevonden waar complexe situaties zijn voorgelegd en concrete verbeterpunten bij deelnemers zijn geïnventariseerd.

• Met stedelijke partners zijn de mogelijkheden voor inclusieve wijksamenwerking in het kader van personen met verward gedrag besproken.

• Op basis van positieve ervaringen is een succesformule opgesteld vanuit het perspectief van bewoners, inclusief mantelzorgers.

Enerzijds worden de succes(f)actoren beschreven die bij elke aanpak centraal zouden moeten staan, anderzijds wordt het collectief PGB op wijkniveau geïntroduceerd. Kenmerkend voor de inzet van bewoners is dat ze hun actieve betrokkenheid steeds meer vanuit buurt- en wijkcoöperaties verrichten om informele ondersteuning en zorg dichterbij en met meer waardering te organiseren. Hierdoor zijn bewoners steeds vaker een gelijkwaardige partner voor gemeenten, zorgverzekeraars, hulp- en zorgorganisaties. De activiteiten van bewoners variëren van

1) informeren en signaleren,

2) zorg voor elkaar,

3) verbinden en coördineren,

4) motiveren en activeren tot

5) een vertrouwensfunctie bieden.

Bewoners zijn daarbij creatief en innovatief, omdat ze op basis van hun talenten en passies handelen. Psychische problemen en onbegrepen of verward gedrag liggen vaak in elkaars verlengde. Deze termen worden in dit boekje naast elkaar gebruikt. Onze manier om hiernaar te kijken gaat uit van sociale veerkracht: het vermogen van mensen om te reageren op veranderingen. Of positieve gezondheid: het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan en om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. We gaan daarmee liever uit van mogelijkheden in plaats van problemen.

 

Dit maakt onderdeel uit van het project ‘Goede buren, de bondgenoot voor mensen met verward gedrag in Utrecht’