Hoofdstuk 2 Grondslagen SPH

Hoofdstuk 2 Grondslagen SPH

Productgroep Grondslagen SPH
Jaska de Bree | 2001
2,20
Abonneeprijs: € 0,88

Omschrijving

Hoofdstuk 2 - Het beroepsbeeld als grondslag

INLEIDING
In dit hoofdstuk schets ik het beroepsbeeld SPH dat als uitgangspunt dient voor de keuzes van de andere grondslagen van dit boek. Dit beroepsbeeld is gebaseerd op de inhoud 
van twee belangwekkende documenten: het Beroependomeinprofiel SPW (BDP-SPW) uit 1996 en het Landelijk Opleidingsprofiel SPH (OP-SPH) De creatieve professional uit 1999. 
Het beroependomeinprofiel en het opleidingsprofiel hebben als doelstelling de kwaliteit van de sociaal-pedagogische hulpverlening te bevorderen door een heldere afbakening 
van respectievelijk het beroepen- en opleidingsdomein. Beiden zijn door alle belangrijke bij SPH betrokken partners in respectievelijk 1996 en 1999 gevalideerd, en leverden zo de noodzakelijke criteria om de deskundigheid van onze beroepsgroep en daarmee de kwaliteit van ons werk, concreter en beter te kunnen waarborgen.
Het is erg belangrijk dat wij, ongeacht onze functie in de praktijk, als beroepsgenoten dezelfde attitude hebben met betrekking tot het beroepsbeeld. Dat zal het implemente￾ren van deze kwalificaties, zowel in de praktijk als in de opleidingen en de beroepsorganisatie, aanzienlijk bevorderen.
Dit hoofdstuk levert stof tot nadenken over de mate waarin de lezer dit officiële beroepsbeeld SPH ook werkelijk deelt. Zo kan ook per opleiding of praktijksituatie worden bepaald in welke mate en op welke wijze bijstelling op attitude- en/of gedragsniveau noodzakelijk is om tot effectiever leren, een effectievere inrichting van het curriculum, een effectievere bijscholing en betere functieomschrijving in de praktijk te komen. Een proeve van bekwaamheid kan de lezer behulpzaam zijn bij het testen in welke mate zijn beeld over het SPH-beroep overeenkomt of verschilt met het officiële beroepsbeeld en waar dat mee samenhangt.