Hoofdstuk 4 - Grondslagen SPH

Hoofdstuk 4 - Grondslagen SPH

Productgroep Grondslagen SPH
Jaska de Bree | 2001
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Hoofdstuk 4 - De basishouding en beroepshouding

I NLEIDING

In dit hoofdstuk komen de begrippen basishouding en beroepshouding aan de orde en wat er moet gebeuren om beide te ontwikkelen. In de omschrijving van het begrip houding maak ik nadrukkelijk een onderscheid in het denk- en gevoelsni veau – de attitu de – en het handelingsniveau – het gedrag. Beide niveaus moeten gevormd en gemeten worden, wil je een basis- of beroepshouding kunnen toetsen en trainen. Verder geef ik in dit hoofdstuk de factoren aan die attitudevor ming beïnvloeden alsmede de functies die attitudes kunnen hebben, zodat de lezer de eigen basis- en beroepsattitude kan analyseren op motivatie en gewenstheid en de attitude en/of het bijhorende gedrag zonodig kan bijstellen. Dat er vaak een inconsistentie bestaat tussen (basis/beroeps)attitu de en (basis/beroeps)- gedrag is bekend. Ik zet de factoren die de inconsistentie kunnen veroorzaken op een rij, zodat de lezer in staat is de oorzaken van inconsistentie te achter halen en zo zijn basisen beroepshouding verder kan ontwikkelen. Er is een proeve van bekwaamheid met een vragenlijst, waarmee zowel de factoren die de attitude beïnvloeden, de functies die attitudes hebben, als de oorzaken van inconsistentie tussen gedrag en attitude opgespoord kunnen worden. Voor het ontwikkelen van een juiste basishouding dienen we kwalificaties te behalen die op algemene agogische principes zijn gebaseerd. Die principes staan als basismethodiek beschreven in het vorige hoofdstuk, de kwalificaties zelf in hoofdstuk 5. Voor het ontwikkelen van de juiste beroepshouding dienen we ons (deel)kwalificaties eigen te maken die op bepaalde ethische en theoretische elementen gestoeld zijn. Die elementen staan beschreven in hoofdstuk 3, de (deel)kwalificaties in hoofdstuk 5. Om de basis- en beroepshouding zowel zelfstandig als in samenspraak met anderen te kunnen toetsen, en vervolgens te kunnen trainen, ontwierp ik twee checklists. Ik leg in dit hoofdstuk het gebruik van die checklists en de achterliggende gedachte uit. Vervolgens benoem ik een aantal voor het trainen en toetsen van de basis- en beroepshouding onmisbare voorwaarden, zoals rekening houden met en het verder ontwikkelen van leerstijlen, de onderwijsorganisatie en een goed leermodel zoals bijvoorbeeld een aangepast gildestelsel.