Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Geron 2012-3
2012
Gratis

Omschrijving

In dit nummer
1 Redactioneel | Joost van Vliet, Els Messelis & Toon Verlaan
Kijken naar Krimp.

4 Bevolkingskrimp: een probleem voor de ouderen van de toekomst ? | Joop de Beer
De effecten van demografische ontwikkelingen zullen bijgesteld moeten worden door politieke en budgettaire keuzes.

7 Gedicht | Gerrit Komrij
Villanelle van de mistroostige speelman.

8 Krimp en vergrijzing | Frans Ibissen
Bij krimp gaat het er vooral om of ouderen zich in hun omgeving thuis voelen en of de identiteit van hun omgeving aansluit bij hun eigen opvattingen.

11 Interview met Max van den Berg | Christina Mercken & Jan Willem van de Maat
"Een voordeel van krimp is dat er steeds meer initiatieven vanuit de bevolking zelf ontstaan."

16 Gesignaleerd | Samengesteld door Inge Klück

17 De gevolgen van krimp voor de woningmarkt en leefomgeving | Frank van Dam
Demografische krimp heeft gevolgen voor de woningmarkt en de leefomgeving. Wat betekent dit voor ouderen?

20 Geröngrafiek | Hanna van Solinge
Hoe ouder, hoe kleiner.

21 Uit de praktijk: Krimp en leefbaarheid in Holwierde | Johan Van Omme
Het dorp krimpt. In lijvige nota's wordt daar over geschreven, maar met te weinig aandacht voor de onderlinge samenhang en kwaliteit van leven in het dorp.

24 Uit de praktijk: Zorgkracht in Krimpgebieden, een Drents experiment | Fenna Bolding
In krimpgebieden is het nodig om zorgkracht te bundelen. Dat vraagt om nieuwe zorgconcepten.
Keukentafelgesprekken zijn hierbij een dankbaar instrument.

28 Column | Christina Mercken Gekrompen wereld.

29 Inwoners van krimpregio's zijn ongezonder | Antonia Verweij & Fons van der Lucht
Inwoners in krimpregio's zijn niet alleen ongezonder, ze ervaren hun gezondheid ook als slechter dan de rest van Nederland. Vergrijzing is niet de enige verklaring hiervoor.

33 België en de transitie van krimp naar groei | Patrick Deboosere

37 Gezond en wel ouder worden in Noord Nederland: kansen voor toenemende participatie | Inge Hutter
De eerste bevindingen van het burgerinitiatief Denktank60+ dat streeft naar welbevinden en actieve participatie van ouderen in dorpen en wijken.

40 Discussie
Wonen in een krimpregio is een zegen voor (oude) mensen; eindelijk komt daar alles tot rust.

42 Wat weten studenten verpleegkunde over ouderen? | Marieke Schuurmans
De zorg voor ouderen in ziekenhuizen blijft achter als gevolg van een negatieve attitude en gebrek aan kennis bij professionals.

45 Gesignaleerd | Samengesteld door Inge Klück

46 Talent van ouderen verloren door onterechte vooroordelen | Liselot Godschalx
Maakt de bestrijding van vooroordelen over ouderen wel deel uit van het actief burgerschapsbeleid van gemeenten?

49 Column | Arno Wip Willempie.

50 Palliatieve zorg aan migranten | Fuusje de Graaff
Opvattingen van Nederlandse zorgverleners en Turkse en Marokkaanse families over 'goede palliatieve zorg' lopen niet altijd parallel. Grond voor gesprekken over culturele verschillen.

53 Wijsheid van dementerende mensen voor niet-dementerende mensen | Huub Buijssen
We kunnen van dementerende mensen meer over onszelf leren dan we zouden denken.

56 Column | Joep Dohmen
Een universiteit voor senioren.

57 Waar komt de bevlogenheid van 50-plus vrijwilligers vandaan? | René Schalk & Jos Driessen
'Iets kunnen leren' is een niet te onderschatten motief voor ouderen om vrijwilligerswerk te doen.

60 Boekbespreking | Marleen De Bels
Peter Derkx, Alexander Maas & Anja Machielse (red). Goed ouder worden.

63 Vergrijzing in Duitsland als maatschappelijke en individuele uitdaging | Alfred T. Hoffmann & Jan Hesselink
Een meer aan de demografische ontwikkelingen aangepaste, intelligentere organisatie van het ar-beids- en beroepsleven is nodig om pensioenen in stand te houden.

66 Gesignaleerd | Samengesteld door Inge Klück

67 Stimuleren en faciliteren van amateurkunst door ouderen met ambitie | Roelof Hortulanus
Amateurkunstbeoefening heeft positieve effect op gezondheid, sociaal functioneren en participatie. Hoogtijd om amateurkunst onder ouderen te stimuleren.

70 Nationaal Programma Ouderenzorg | Esther Rikkengaa
Dankzij de computer meer samenhang op het platteland.