Meldpunt Verward Gedrag Twente: een onderzoek naar kenmerken, succesfactoren en ontwikkelpunten

Meldpunt Verward Gedrag Twente: een onderzoek naar kenmerken, succesfactoren en ontwikkelpunten

Productgroep Sozio 2 - 2021
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De term ‘verwarde personen’ is er een die niet meer weg te denken is uit de samenleving. Onder ‘verwarde personen’ wordt verstaan ‘eenieder die vanwege zijn al dan niet tijdelijk verstoorde oordeelsvermogen gedrag vertoont waarmee hij zichzelf of enig ander in gevaar brengt en/of een bedreiging vormt voor de openbare orde en veiligheid’ (Visie Politie - Verwarde Personen 2015-2019, 2014, p. 1).

De toename van het aantal meldingen van ‘verwarde personen’, benadrukt het belang van adequaat handelen en een goede analyse van wie onder de doelgroep verstaan wordt (Roza, 2016). Een belangrijke stap is om duidelijkheid te creëren over de gedeelde verantwoordelijkheid die wij als samenleving hierin hebben. Zo stelt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), die in 2020 is ingevoerd, dat alle gemeenten een plek moeten creëren waar zorgen geuit kunnen worden omtrent zorgwekkend gedrag. Dit draagt bij aan laagdrempeligheid. Ook geeft deze wet instrumenten voor verplichte zorg op maat én geeft zij individuen en hun naasten meer inspraak over deze verplichte zorg ( ministerie VWS, 2021).