Samenwerken in de wijk

Samenwerken in de wijk

Gratis

Omschrijving

Een sociaal wijkteam heeft in het model van Sociaal Werk in de Wijk over het algemeen zowel een zorgcomponent, een ondersteuningscomponent als een samenlevingsopbouwcomponent. Het doel is wijkbewoners te activeren, te helpen participeren en hen te ondersteunen in hun sociaal en maatschappelijk functioneren. 


Doelen van een sociaal wijkteam zijn: 
* Participatie van bewoners, sociale samenhang en onderlinge hulp in buurt of wijk bevorderen.
* Ondersteunen van bewoners bij kwesties op alle levensgebieden; deze snel, licht, gericht en in samenhang oppakken.
* Een contactgelegenheid of toegankelijke plek bieden waar alle bewoners in de wijk met hun vragen en ideeën terecht kunnen (voorportaal).
* Het versterken van de eigen kracht en het ‘zelfoplossend vermogen’ van bewoners.
* Het voorzien in toegang tot intensievere of specialistische vormen van ondersteuning.
* Meer specialistische, duurdere hulp uit de tweede lijn terugdringen.


De nieuwe opdracht van het sociaal werk is minder individuele voorzieningen te leveren, meer op te lossen met ondersteuning van collectieve, algemeen toegankelijke 
voorzieningen en meer te sturen op ‘eigen kracht’ van burgers en hun netwerk. In plaats van dat burgers alleen naar spreekkamers en buurthuizen toe komen om geholpen te worden of bezig te zijn, zijn sociaal werkers ook meer present in de leefomgeving en stappen zij zo nodig op burgers af. 
De veronderstelling is dat door deze werkwijze problemen vroegtijdig gesignaleerd of voorkomen kunnen worden. Daarnaast heeft sociaal werk de opdracht kansen te creëren voor (groepen) burgers en bruggen te slaan tussen burgers onderling én tussen burgers en instituties. Sociale teams zijn een manier om die opdracht te realiseren. Maar wat zijn realistische doelen? 
De opdracht van een sociaal wijkteam kan specifieker gemaakt worden door te beginnen met een wijkanalyse. Hierbij worden demografische gegevens verzameld, maar ook gegevens over de buurt, de voorzieningen en de problemen die zich voordoen.

Mogelijke vragen in een wijkanalyse: 
* Wat speelt er in de wijk?
* Wat is de bevolkingssamenstelling (ouderen, jongeren, allochtonen)?

* Hoe zit de sociale kaart van de buurt in elkaar?
* Waar zitten de krachten en de zwakten in het sociaal weefsel van de buurt?
* Zijn er veel individuele problemen, zoals psychische of somatische problematiek?


Ook de bewoners dienen in een vroeg stadium betrokken te worden. Welke problemen en kansen zien zij? Waar willen zij zelf mee aan de slag? En hoe zien zij de rol van het sociaal wijkteam en andere spelers in de sociale infrastructuur daarbij, zoals ook verenigingen, kerken, bedrijfsleven?

Zie voor meer informatie het SWW-leaflet ’Wijkanalyse, hoe doe je dat?’, te downloaden via www.sociaalwerkindewijk.nl/leaflets.