Slim verbinden : samen meer | visie vernieuwde aanpak samenhangend jongerenwerk & werken met jongeren | Zaanstad 2021-2026

Slim verbinden : samen meer | visie vernieuwde aanpak samenhangend jongerenwerk & werken met jongeren | Zaanstad 2021-2026

Gratis

Omschrijving

Zaanstad is een jonge stad. Bijna een derde van de Zaanse bevolking is onder de 25 jaar. In Zaanstad wonen 45.798 jeugdigen van 0 – 24 jaar¹ . Met veel van deze jongeren gaat het goed, andere jongeren kunnen een steuntje in de rug gebruiken. Om de jongeren te helpen hun talenten te ontwikkelen en waar nodig dit steuntje in de rug te bieden, heeft de gemeente verschillende partijen opdracht gegeven hierin een rol te vervullen. Dit levert veel op, maar er is ook behoefte aan verbetering. 
Daarnaast kent Zaanstad een groeiende problematiek op het gebied van jongeren en veiligheid. Er is sprake van verjonging en verharding in de criminaliteit. Als we niet vroegtijdig ingrijpen, bestaat de kans dat we het contact verliezen met deze jongeren. Een stevige preventieve aanpak kan hierin een belangrijke rol spelen. 
In de zomer van 2019 werd de raadsmotie ‘Jongeren centraal’ unaniem aangenomen. Deze motie roept op tot een onderzoek naar de inhoud, preventie en effectiviteit van het jongerenwerk en het daarbij betrekken van de Zaanse partijen. Aanvullend vraagt de motie om te komen met een voorstel aan de raad voor een vernieuwde aanpak van het jongerenwerk met daarin aandacht voor de relatie met veiligheid.
Naar aanleiding van de raadsmotie heeft een analyse plaatsgevonden van de huidige situatie van het jongerenwerk in Zaanstad. Hierbij hebben we niet alleen naar de aanbieders van het jongerenwerk gekeken (de drie hoofdaanbieders van de Sociaal Wijkteams), maar naar alle partijen in Zaanstad die werken met jongeren en een vorm van jongerenwerk uitvoeren. De uitkomsten van deze analyse zijn in een presentatie aan de gemeenteraad weergegeven en terug te kijken via deze link (presentatie ‘Jongeren Centraal’ op het YouTube kanaal van de gemeenteraad van Zaanstad). In het volgende hoofdstuk worden kort de belangrijkste punten van deze analyse weergegeven. 
Een belangrijke conclusie uit de analyse is het ontbreken van een gezamenlijk gedragen visie voor de opgave rond jongerenwerk en werken met jongeren. We spraken over jongeren, jongerenwerk, werken met en voor jongeren en veiligheid met vele betrokkenen en belanghebbenden. Dit heeft geresulteerd in de visie die nu voor u ligt. Deze visie is afgestemd met de betrokken partijen of eigenlijk een resultante van de input van al deze partijen samen. Deze visie wordt dan ook door hen allen breed gedragen en sluit aan bij de wens om het beter te doen in het belang van alle Zaanse jongeren. 
Uiteraard sluiten we met deze visie aan bij het integraal beleidskader jeugd ‘Jong zijn in Zaanstad’, dat momenteel wordt opgesteld. Dit beleidskader vormt de paraplu waarvan deze visie een deel invult. Met deze visie haken we ook aan bij de inzet vanuit het Breed Offensief Tegen georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (BOTOC - Back on Track 075). 
Dit visiestuk bestaat naast deze aanleiding uit zes andere hoofdstukken. U gaat in H2 de belangrijkste uitkomsten van de eerder gepresenteerde analyse lezen. H3 gaat in op de doelgroep en de definitie van onder andere jongerenwerk. In H4 leest u meer over de opgave. H5 beschrijft de uitgangspunten voor de vernieuwde aanpak jongerenwerk en werken met jongeren. H6 schetst wat nodig is voor een gezond pedagogisch klimaat. H7 gaat in op hoe we de uitgangspunten in deze visie kunnen gaan realiseren. De Zaanse jongeren zelf krijgen het laatste woord, zij hebben de visie zoals die nu voor u ligt ook grafisch vormgegeven.