Geron 2009-1

Geron 2009-1

2009

Omschrijving

‘ Over leven’ bij ernstige ziekte en sterven van een ouder

‘ Over leven’ bij ernstige ziekte en sterven van een ouder

Er wordt in onze cultuur weinig aandacht gegeven aan wat volwassenen ervaren bij het sterven van hun ouders. Per jaar verliest ongeveer vijf percent van de mensen een ouder. Rekening houdend met de bevolking betekent dit dat in België en Nederland 1,2 miljoen mensen jaarlijks één van hun ouders verliezen.
Meer info
3,90
Aanpak ouderenmishandeling: complex probleem vergt structurele aandacht

Aanpak ouderenmishandeling: complex probleem vergt structurele aandacht

Het zijn de meest schrijnende situaties waar de pers over schrijft, zoals een 77-jarige vrouw uit Amsterdam die door haar 18-jarige kleinzoon is aangevallen. 'Hij sloeg haar zo hard dat haar oogkas verbrijzelde waardoor ze haar linkeroog kwijtraakte. Zij is nu doodsbang voor haar eigen kleinzoon.'
Meer info
3,90
Actief Ouder Worden

Actief Ouder Worden

In veel projecten van Actief Ouder Worden speelt de vraag in hoeverre professionals en organisaties ouderen daadwerkelijk aan het roer durven laten. Onze bevindingen toetsten we tijdens het Geron congres in het najaar van 2008 aan de praktijkervaringen van andere oudere vrijwilligers.
Meer info
3,90
Boekbespreking

Boekbespreking

Leo Vroman (2008). Nee, nog niet dood. Gedichten. Amsterdam; Querido (107 pagina’s, € 16.95, ISBN: 978 90 214 3414 8)


Leo Vroman, geboren in 1915 en gehuwd met Georgine ‘Tineke’ Sanders, laat ons keer op keer merken nog steeds zichzelf te zijn. Dichtend, schrijvend, vertellend en illustrerend bewijst hij dit al zo lang, zo vaak, zo goedmoedig en op zoveel manieren dat het ons helemaal niet meer verbaast dat hij blijft verschijnen. Misschien is daarom voor zijn nieuwe bundel de titel ‘Nee, nog niet dood ’ gekozen, om even de aandacht te trekken van lezers die inmiddels van zijn onsterfelijkheid uitgaan.
Meer info
3,90
De toekomst van het zelfbepaalde levenseinde

De toekomst van het zelfbepaalde levenseinde

Euthanasie is in Nederland strak geregeld. Uitbreiding van de wetgeving - met bijvoorbeeld de ‘pil van Drion’ - is voorlopig niet waarschijnlijk. Wel zijn er ‘humane’ alternatieven.
Meer info
3,90
Dementie en opleiding

Dementie en opleiding

Dementie en opleiding

Mieke Reuser
Meer info
3,90
Discussie: ‘ Ouderen zouden meer met de dood bezig moeten zijn.’
Gesignaleerd

Gesignaleerd

Recensies
Meer info
3,90
In uivoering - Ik mis je zo

In uivoering - Ik mis je zo

Iedereen heeft ervaring met afscheid nemen, ook kinderen. In het project ‘Ik mis je zo’ praten kinderen over de betekenis van afscheid nemen.


PRATEN OVER AFSCHEID NEMEN
In 2008/2009 kunnen kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs in Rotterdam voor het derde achtereenvolgende jaar meedoen aan ‘Ik mis je zo’, een samenwerkingsproject tussen de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam, Gemeentewerken Rotterdam en Pluspunt, expertisecentrum voor senioren en participatie.
Meer info
3,90
inhoudsopgave

inhoudsopgave

In dit nummer
Meer info
3,90
Interview met Heleen Dupuis

Interview met Heleen Dupuis

Hans Simons, Zeeuw en politicus, is zoals hij het zelf verwoordt, van net na de oorlog en voor de ramp. Toch houdt hij zich met tweeënzestig niet bezig met zijn eigen ouder worden. Integendeel. Hij kijkt juist vooruit en wil zich bezig blijven houden met de thema's waar hij zich altijd voor interesseerde: onderwijs, gezondheidszorg en, vooral, de vraag hoe we de samenleving moeten inrichten. Over dat laatste heeft hij duidelijke ideeën. Volgens hem zou een terugtredende overheid die zich beperkt tot het stellen van algemene kaders stimuleren tot meer creatieve oplossingen en meer ruimte laten voor de regionale verschillen die er al zijn.
Meer info
3,90
Is een nieuwe basispensioenwet wenselijk en haalbaar?`

Is een nieuwe basispensioenwet wenselijk en haalbaar?`

Zijn de voorstellen voor ombouw van bestaande pensioenregelingen van Jolande Sap, Jan Nijssen en Joop Schippers in het vorige artikel 'Maak de AOW afhankelijk van

arbeidsverleden' wenselijk en haalbaar? Twee reacties op het artikel, met een repliek van de auteurs.
Meer info
3,90
Kiezen tussen je 55-ste en 70-ste levensjaar. Of toch maar niet?

Kiezen tussen je 55-ste en 70-ste levensjaar. Of toch maar niet?

Stellen de vragen zich vanzelf in de derde levensfase of moet je daar een actieve houding in kiezen? De ervaring leert dat er zich oude en nieuwe vragen aandienen en dat keuzeprocessen vervolgens een grillig verloop kunnen hebben.
'Gregorius, een leraar klassieke talen in Bern, loopt naar zijn school, zoals hij al dertig jaar doet. Wanneer hij op het punt staat de brug over de Aare over te steken, ziet hij een vrouw die ver leunend over de leuning met een woedend gebaar een brief weggooit. Het lijkt alsof zij zichzelf meters dieper in het ijskoude water wil werpen. Gregorius rent op haar af, zij draait zich naar hem om, haalt een viltstift uit haar jaszak en schrijft een telefoonnummer op zijn hoofd, zeggende dat zij geen papier heeft en dit nummer niet mag vergeten. Zij blijkt Portugese en loopt met Gregorius mee naar zijn school. Voordat hij de klas ingaat loopt Gregorius naar het toilet en houdt de punt van de handdoek onder het warme water om de getallen op zijn voorhoofd weg te vegen. Dan verstart hij midden in de beweging. Dat was het moment dat alles besliste, dacht hij later. Hij loopt een uur later de klas uit om na dertig jaar punctuele dienst nooit meer terug te komen en neemt later op de avond de trein naar Lissabon'. Uit: Nachttrein naar Lissabon (Mercier 2006)
Meer info
3,90
Maak de A O W afhankelijk van arbeidsverleden

Maak de A O W afhankelijk van arbeidsverleden

Er zijn vier hoofdredenen waarom regelmatig gepleit wordt voor veranderingen in de AOW: betaalbaarheid, arbeidsparticipatie, keuzevrijheid en solidariteit. In het debat over de houdbaarheid van de AOW staat verhoging van de AOW leeftijd centraal. Er zijn echter alternatieven die meer bijdragen aan betaalbaarheid en arbeidsparticipatie en beter uitpakken voor keuzevrijheid en solidariteit. Wij pleiten voor een nieuwe basispensioenwet (BPW).
Meer info
3,90
Meer ouderen nemen de digitale snelweg

Meer ouderen nemen de digitale snelweg

Steeds meer senioren kiezen ervoor om internet te gebruiken. Wat zijn hun beweegredenen en wijkt de nieuwe groep ‘onliners’ af van de groep senioren die al een aantal jaar geleden online ging? Welke verschillen zijn er in het gebruik van internet en in de digitale vaardigheden van senioren? Is het een probleem als ouderen geen internet gebruiken? Een onderzoek onder bijna 4.800 bezoekers van de SeniorWeb-site biedt inzicht in dergelijke vraagstukken.
Meer info
3,90
Nieuwe wegen naar vraaggericht werken

Nieuwe wegen naar vraaggericht werken

De omkering naar een meer vraaggerichte zorg wordt in het algemeen door alle partijen onderschreven en toegejuicht. Hoe kan het beste invulling gegeven worden aan een zorgaanbod dat uitgaat van de behoeften van ouderen?
Meer info
3,90
Ouderdom en dood – een onvanzelfsprekende combinatie

Ouderdom en dood – een onvanzelfsprekende combinatie

Met het verdwijnen van de kindersterfte zijn de ouderen gekomen. De dood is naar hen verbannen, zo ook de ziektes en gebreken. Maar het verouderingsproces kan worden uitgesteld. In de toekomst zullen wij meer jaren in goede gezondheid tegemoet kunnen zien, maar ook dan zal het leven eindigen met een periode van ziekte en ongemak.
Meer info
3,90
Overdrachtsrituelen. Dingen die ‘herinnerdingen’ worden

Overdrachtsrituelen. Dingen die ‘herinnerdingen’ worden

Een van de meest intensieve ervaringen bij het overlijden van een dierbare is de nalatenschap van die persoon te verkennen, te verdelen, te bewaren, van de hand of weg te doen. Nabestaanden kunnen dit erg confronterend vinden. Ook oudere mensen zelf maken zich vaak al lang voor hun dood zorgen over wat er straks met hun spullen gebeurt. Hoe kan de overdracht van iemands bezittingen aan zijn dierbaren helpen bij de overgang van leven naar dood?
Meer info
3,90
Palliatieve zorg is bij uitstek netwerkzorg

Palliatieve zorg is bij uitstek netwerkzorg

In de afgelopen tien jaar is een stevig fundament gelegd onder de palliatieve zorg, zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht. Een nieuw zorgmodel deed z'n intrede en maakt duidelijk dat palliatieve zorg bij uitstek in netwerkverband moet worden aangeboden.
Meer info
3,90
Redactioneel - Rondom de dood

Redactioneel - Rondom de dood

De dood is nog steeds geen gemakkelijk onderwerp. 'De dood ontsnapt aan ons denken. Hij verblindt ons denken en doet ons spreken verstommen,' schreef Carlo Leget eerder in Geron (Geron 1/2008).

Geron heeft er tien jaar over gedaan om de dood tot thema te verheffen. Niet zo vreemd als men beseft dat dood en ouder worden helemaal geen vanzelfsprekende combinatie zijn, zoals Rudi Westendorp stelt in deze Geron. Ouderen zijn niet meer met de dood bezig dan jongeren, schreef de nestor van de Nederlandse gerontologie, Joep Munnichs, in 1964, tegen de gangbare opvatting in. De veronderstelling 'dat bejaarden regelmatig bezig zouden zijn met de eigen eindigheid, [is] onjuist'.

Meer info
Gratis
Voortleven na de dood door het eigen uitvaartritueel te plannen

Voortleven na de dood door het eigen uitvaartritueel te plannen

Steeds meer mensen in Nederland plannen hun eigen uitvaart. De muziek, teksten, kist of de woorden voor de overlijdensadvertentie worden steeds vaker door de persoon die gaat overlijden gekozen. Het plannen van het uitvaartritueel is een manier om iets achter te laten, een deel van de identiteit voor na de dood.
Meer info
3,90
Weten van de dood

Weten van de dood

Toen ik achttien was, wist ik meer over de dood dan een gemiddelde leeftijdsgenoot. Ik werkte al een jaar als ziekenverzorgende en had inmiddels het een en ander gezien. De eerste keer herinner ik mij goed, een kleine, lieve Indonesische bewoonster.
Meer info
3,90