Geron 2009-2

Geron 2009-2

2009

Omschrijving

‘ Blijven leren als noodzaak’ Standpunten Tweede Kamerleden

‘ Blijven leren als noodzaak’ Standpunten Tweede Kamerleden

Voor oudere werknemers kan leren niet meer een kwestie van toeval en vrijblijvendheid zijn. 'Leren' zal onderdeel moeten worden van welbewust (personeels)beleid waarover met de werkgever afspraken worden gemaakt.
Meer info
3,90
Autobiografisch leren: zoektocht naar zingeving bij het ouder worden

Autobiografisch leren: zoektocht naar zingeving bij het ouder worden

Iedereen beschikt over zijn eigen wijsheid, en als je iemand laat praten, geef je deze levenswijsheid de gelegenheid naar boven te komen (Rinpoche 1994).

Autobiografisch leren gaat over het verwerven van inzicht en betekenis uit het eigen leven. Een doeltreffende manier om dit te doen is door het leven te bekijken als een verhaal. Door hun leven opnieuw te vertellen kunnen babyboomers nieuwe betekenis geven aan het ouder worden en hun eigen 'alledaagse wijsheid' vinden.
Meer info
3,90
Boekbespreking

Boekbespreking

José Franssen (2008), In mijn koffer op zolder. Levensverhalen van ouderen voor ouderen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum (391 pagina's, € 35,- , ISBN 978 90 3135 322 4)

Dit boek kent twee lettertypes en is als het ware in twee toonaarden geschreven. De tekst met schreef zijn de eigenlijke levensverhalen, de schreefloze gaat over wat het schrijven daarvan met je doet. Vergis je niet, de ontboezemingen van de auteur over haar werk als docent/begeleider verhalenschrijven en haar interviews met 27 ouderen wier verhalen je hier kan lezen, zijn even spannend als die levensverhalen zelf. Ze beslaan trouwens bijna de helft van het werk.
Meer info
3,90
Discussie: ‘ Er moet een leerplicht komen voor ouderen van 55+.’

Discussie: ‘ Er moet een leerplicht komen voor ouderen van 55+.’

DE OUDERDOM UITSTELLEN DOOR TE LEREN
Destijds bleek de leerplicht een doeltreffend instrument om het toetreden tot vroegtijdige (economische) volwassenheid te vertragen. Dat leverde en passant generaties vakbekwame ambachtslieden op. En dat gaf weer een geweldige impuls aan innovatie op vele fronten. Wat let ons de ouderen van nu aan te sporen die inmiddels aanmerkelijk ingekorte periode weer op te rekken, af te zien van het vrijwillig te vroeg intreden in de ouderdom en daarvoor in de plaats leerplicht voor zichzelf te eisen? Misschien levert dat een eerste generatie op die de kunst en het vak van gezond en onafhankelijk oud worden echt verstaat. Die met elkaar het ambacht van intragenerationele zorg zelf gaat uitvinden en op het punt van solidariteit binnen de eigen generatie zelfvoorzienend wordt. Ik zie al een interessant pakket aan thema's: masterclass generativity en connectability, stages social return on investment of oefeningen in rolwisseling binnen het kwadrant van biologische- psychologische- sociologische- en kalenderleeftijd. En natuurlijk allemaal op locatie, in context, in situ, waar volwassenen vanzelf leren. Er komt heel wat bij kijken willen we de laatste dertig jaar van ons leven goed besteden. Een pretpakket a la Zwitserleven blijft mogelijk, maar wel met volledig eigen risico.

Toine de Caluwé
Senior adviseur GITP
Meer info
3,90
Een groene toekomst voor de babyboomgeneratie?

Een groene toekomst voor de babyboomgeneratie?

Waarschijnlijk is er nooit een generatie geweest met zo'n tweeslachtige houding tegenover de leefomgeving als de babyboomers. Zij gaven in de jaren zeventig massaal hun steun aan de groene golf van milieuaandacht die toen over de wereld spoelde. Tegelijkertijd stuwden zij consumptie en grondstoffenverbruik op tot een niveau dat in de geschiedenis zijn weerga niet kende. Wat kan deze generatie nog betekenen voor natuur en milieu? En welke rol speelt educatie daarbij?
Meer info
3,90
Effectief leren bij ouderen: Op zoek naar de heilige graal?

Effectief leren bij ouderen: Op zoek naar de heilige graal?

De vraag naar bijscholing van oudere werknemers is groot. Nu de discussie over het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd in volle gang is, zal de behoefte aan bijscholing in de nabije toekomst waarschijnlijk alleen maar toenemen. Maar vraagt het bijscholen van ouderen nu een speciale didactische aanpak?
Meer info
3,90
Gesignaleerd

Gesignaleerd

Recensies
Meer info
3,90
Haibun, een levensverhaal in miniatuur

Haibun, een levensverhaal in miniatuur

Het levensverhaal is in, vooral bij ouderen. Dit artikel gaat over de vraag of haibun een rol kan spelen in het levensverhaal en dan vooral met het oog op zingeving. Haibun is een uit Japan overgewaaide verhaalvorm. Het is autobiografisch proza, vaak naar inhoud een reisdagboek en gekoppeld aan haiku, een kort gedicht. Haibun en haiku zijn eenvoudig van taal, sober, beschrijvend en lichtvoetig en zijn gericht op het alledaagse.
Meer info
3,90
In Uitvoering

In Uitvoering

In 2004 ontwierpen we de Arena-methode, een methode die de eigen identiteit zichtbaar maakt en kennis laat maken met de belevingswereld van anderen. Inmiddels heeft de methode zich bewezen als een intercultureel leermiddel bij uitstek. Iedereen kan ermee aan de slag: jongeren en ouderen, scholieren en leraren, ouders en kinderen, professionals en vrijwilligers, allochtoon en autochtoon.
Meer info
3,90
Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

In dit nummer
Meer info
3,90
Interview met Doekle Terpstra

Interview met Doekle Terpstra

Doekle Terpstra gelooft sterk in het leven lang leren. Hij beziet educatie in een breed verband en het leven als een continu leerproces. Tenminste, als we met een open blik in het leven staan. Maar de echte doorbraak in het leven lang leren is volgens hem nog niet gemaakt. De gedachte is nog niet opgenomen in de mindset van de samenleving. We hebben met z'n allen daarin nog wel een slag te slaan.
Meer info
3,90
Kennisdoelen en leertaken voor babyboomers

Kennisdoelen en leertaken voor babyboomers

Voor de toekomst van de kennissamenleving kunnen babyboomers een belangrijke rol spelen. Oud worden is echter een existentiële leertaak waarop deze generatie onvoldoende is voorbereid.
Meer info
3,90
Levenslang leren

Levenslang leren

Een paar jaar naar school en daarna een baan voor het leven; dat beeld behoort tot het verleden. In een samenleving die constant verandert en waar kennis en vaardigheden in hoog tempo kunnen verouderen, is het van belang dat mensen zich voortdurend blijven ontwikkelen.
Meer info
3,90
Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgondersteuning

Met de (her)ontdekking van de mantelzorg - eind negentiger jaren van de vorige eeuw - werd een nieuwe functie ontwikkeld: mantelzorgondersteuner. Enkele Hoge Scholen - Utrecht, Rotterdam - bieden een post-HBO opleiding mantelzorgondersteuning aan. Uit een brochure: 'Het kenmerkende hierbij is, dat de mantelzorgconsulenten/-makelaars geen specialisten zijn, maar juist heel generalistisch operen. De ondersteuning kan gericht zijn op de individuele mantelzor-ger of juist op het systeem (...) Acties en interventies kunnen ook gericht zijn op externe actoren.' In dit artikel leggen achtereenvolgens een mantelzorgconsulent en een mantelzorgmakelaar uit wat zij precies doen. Om het beeld te completeren vertelt ook een Omtinker uit Friesland, die zich richt op de cliënt en diens omgeving/mantelzorgers, wat hij doet.
Meer info
3,90
Opnieuw leren zorgen voor elkaar

Opnieuw leren zorgen voor elkaar

De verzorgingsstaat is op z'n retour. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) benadrukt onze eigen verantwoordelijkheid voor zorg. De professionele (thuis)zorg krijgt onvoldoende aanwas door de ontgroening, terwijl de zorgvraag op den duur alleen maar zal stijgen. Zorgen op wijk- en buurtniveau moet daarom weer gewoon worden.
Meer info
3,90
Ouderen en de economische crisis

Ouderen en de economische crisis

Ook voor ouderen heeft de crisis flinke gevolgen, voor hun kansen op werk, hun pensioen en inkomen en hun zorgkosten. Hoe de financiële lasten over de generaties worden verdeeld is vooral een politiek vraagstuk.
Meer info
3,90
Oudereneducatie in perspectief

Oudereneducatie in perspectief

De huidige en toekomstige generatie ouderen, de babyboomers, zal oudereneducatie hard nodig hebben om zich zelf te kunnen blijven redden, mee te kunnen blijven doen in de samenleving, zich zelf verder te ontwikkelen, sociale netwerken te leren onderhouden en gezond te blijven of in ieder geval te leren omgaan met onvermijdelijke gebreken. Daarbij zal de mate van opleiding het verschil maken. De vraag hoe laaggeschoolde ouderen aan het leren te krijgen, is essentieel voor een gezonde en actieve samenleving van ouderen
Meer info
3,90
Redactioneel - Ouderen en educatie

Redactioneel - Ouderen en educatie

Welke scholings- en educatieve opgaven staan babyboomers in hun latere jaren te wachten? En, wordt hun leren ook maatschappelijk gefaciliteerd of zelfs uitgelokt? Dit Geronnummer gaat over zowel lehren (bijdragen aan het leren van anderen) als lernen (zich kennis en inzichten eigen maken), vanuit drie toepassingsgebieden: arbeid, milieu en zorg in primaire relaties.

Meer info
Gratis
Wat is het beste aan oud worden?

Wat is het beste aan oud worden?

Er zijn van die mensen die ik eens zou willen ontmoeten. Erudiete mensen die dingen zeggen waarvan ik opkijk.
Meer info
3,90
Wonen op de campus: H O V O versie 2.0?

Wonen op de campus: H O V O versie 2.0?

Velen die behoren tot de aankomende golf gepensioneerde babyboomers herkennen zich in het spreekwoord 'mijn spelen is leren'. Zo verheugt het Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) zich al jaren in een groeiende belangstelling. Heeft HOVO landelijk nu al zo'n 25.000 deelnemers op jaarbasis, de gang van Nederlandse senioren naar de collegebanken zal de komende jaren alsmaar vanzelfsprekender worden. In Amerika is al weer een nieuwe trend in gang gezet: wonen op of nabij de universiteitscampus. Wat brengt een toenemend aantal gepensioneerde leergierigen tot de keuze om te gaan wonen en leven in een lifelong learning community?
Meer info
3,90