Sozio 2 2024

Sozio 2 2024

Jeugdzorg: Quo vadis?

2024

Omschrijving

 • Meer preventie, minder jeugdzorg | Paul van der Velpen en Marit Recourt - Vollebregt
 • Hoe effectíef is de jeúgdzorg eigenlijk? | Jan Dirk van der Ploeg
 • Wat mist de mens in de Jeugdzorg?  Naar een humanisering van de Jeugdzorg: effectief en preventief  | Martine F Delfos
 • Het klinkt best logisch: zo thuis mogelijk! Of: Om-pannenkoeken in de jeugdzorg | Anke van Dijke en Linda Terpstra
 • Het Gezin Centraal en de hoop dat het goed komt.​ | Arjan Bolt
 • Stop de glijbaan  | Peter Paul Doodkorte
 • De 7 plagen in jeugdzorgland en hoe te handelen | Rudy Bonnet BAA:
 • Het kan écht anders | Mariënne Verhoef, Nellieke de Koning, Anne-Claire Hiemstra en Frederique Coelman 
 • Uithuisplaatsing: ‘Als je naast iemand gaat staan, zie je zoveel meer’ | José Leeuwenkamp
 • Netwerksamenwerking in het jeugddomein |Marielle Blanken
 • Van ‘complexe scheiding’ naar ‘bescherming van kinderen van gescheiden ouders’ | Fleur Thomese, Joke de Jong en Carla de Groot 
 • Waarom hebben we eigenlijk geen brandwondencentrum in de jeugdzorg? | Anke van Dijke en Linda Terpstra
 • Vrijheidsbeperking in de open jeugdhulp met verblijf | Anne Addink en Harmke Bergenhenegouwen
 • Jeugdzorg. Nu is het moment voor preventie-plus | Charlot Lugtigheid 
 • Met de handen in het haar...? Niet nodig...! | Elly van Laarhoven-Aarts
 • Geef HouVast aan kinderparticipatie | Rhianne de Klein
 • (P)Leegzorg | Patty Zoet
 • Eén grote pleegzorgfamilie | Nadine Huiskes
 • Jeugdhulp en de gemeente: een positief verhaal | Adri van Montfoort
 • In de jeugdzorg gebruik maken van wat werkt: het kan! | Han Spanjaard
 • Het sociale netwerk als krachtbron, voor nu en de toekomst: Steunfiguren inzetten bij kinderen, een interventie voor sociaal werkers | Cindy Kruijthof.
 • Dungeons and Dragons als safe space | David ter Avest
Column Arjan Bolt

Column Arjan Bolt

‘Die Jason, hè? Wat een held is dat toch!’, zegt mijn dochter van zeventien boven een bord dampende lasagne. ‘Wie bedoel je precies?’, vraag ik. ‘Dat is die jongen die in de jeugdzorg opgesloten werd’, vertelt mijn dochter, ‘hij werd daar mishandeld en gepest. En in een isoleercel gezet omdat hij zijn boterham met kaas niet op wilde eten. Dat is geen jeugdzorg, dat is de gevangenis’. 

Meer info
3,90
De zeven plagen in jeugdzorgland en hoe te handelen

De zeven plagen in jeugdzorgland en hoe te handelen

Bezuinigingen, toenemend personeelsverloop, hoog ziekteverzuim, boemerangbeleid, misbruik in instellingen... Je hoeft het nieuws maar te vol gen om te constateren dat er wel wat aan de hand is in jeugdzorgland. Hoog tijd dus om zeven plagen in kaart te brengen maar ook een oproep hoe deze te bestrijden.

Meer info
3,90
Dungeons and Dragons als safe space

Dungeons and Dragons als safe space

Er is veel geschreven over de mentale gezondheid van jongeren en jongvolwassenen tijdens de Corona-periode. Jongeren ervaarden onder meer vaker eenzaamheid, angst en stress. Sociaal werker Jasper van den Ende besloot in 2020 zijn eigen hobby in te zetten om deze thema's bespreekbaar te maken én om deze van een passend antwoord te voorzien: Dungeons and Dragons. Steeds meer onderzoek laat de potentie van het spel Dungeons and Dragons zien, met name bij jongeren met een psychische kwetsbaarheid. Als onderdeel van een groter onderzoek naar mentale gezondheid van jongeren in Schiedam gaan we met Jasper van den Ende in gesprek over de kansen van Dungeons and Dragons binnen zorg en welzijn.

Meer info
3,90
Fietsen zonder stoeltje

Fietsen zonder stoeltje

‘Ik ben blut en ik heb geen fietsstoeltje, dus ja ik ben met de auto’, zegt ze terwijl ze haar handen in de lucht gooit. Ze pakt haar dochter, zet haar achterin en rijdt weg. Daar gaan ze. In een afgekeurde auto, rijdend zonder rijbewijs. Ik, pleegmoeder, prevel een schietgebedje: breng mijn meisje veilig thuis. Dit voorbeeld, hoe simpel ook, vertaalt exact wat er mis is in de Nederlandse jeugdzorg.

Meer info
3,90
Geef HouVast aan kinderparticipatie

Geef HouVast aan kinderparticipatie

Dat we kinderparticipatie belangrijk vinden, kinderen serieus moeten nemen in hulpverleningstrajecten en naar ze moeten luisteren, lijkt vanzelfsprekend. Echter, in de praktijk is dat nog niet het geval. Maar zonder kinderparticipatie ontnemen we het kind het basisrecht om te worden gezien als persoon met eigen ideeën, wensen en visie. Welke mogelijkheden zijn er, welke kansen liggen er? In dit artikel beschrijven we wat kinderparticipatie behelst en hoe we kinderparticipatie vormgeven in HouVast, een interventie gericht op de ambulante ondersteuning van gezinnen van ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB).

Meer info
3,90
Het gezin centraal en de hoop dat het goed komt

Het gezin centraal en de hoop dat het goed komt

Volgens het NJi is ‘Gezin Centraal’ een vorm van ambulante jeugdhulp voor gezinnen met kinderen onder de 18 jaar. De ambulant hulpverlener werkt met het hele gezin aan duurzame gedragsverbetering en een betere balans tussen draagkracht en draaglast. Het woord ‘duurzaam’ is ongetwijfeld tactisch gekozen. Denk aan het gezin als een zelfvoorzienende tot de nok toe geïsoleerde, klimaat-neutrale woning met zonnepanelen, warmtepomp en gerecycled water. Wie is er tenslotte nog tegen duurzaamheid?

Meer info
3,90
Het kan écht anders

Het kan écht anders

Er wordt veel gepraat over de jeugdhulp. Meningen buitelen soms over elkaar heen in de politiek, de media en de jeugdhulpsector zelf. Zijn de ontwikkelingen in de afgelopen jaren tekenen van verslechtering? Nee, zeggen de mensen bij Levvel (organisatie voor specialistische jeugdhulp). Er gebeuren mooie dingen én er gaan ook dingen niet goed. Vereenvoudiging van regelgeving en vooral ook meer samenwerking tussen de verschillende domeinen is noodzakelijk, waarbij de behoeften van gezinnen en de creativiteit van professionals centraal staan. In gesprek met vier mensen bij Levvel: Mariënne Verhoef (bestuurder), Nellieke de Koning (bestuurder), Anne-Claire Hiemstra (directeur zorg en innovatie) en Frederique Coelman (programmadirecteur). Levvel is een fusieorganisatie van de disciplines JOH (Jeugd- en opvoedhulp), Jeugd-ggz (JGGZ) en licht verstandelijke beperking (LVB).

Meer info
3,90
Het klinkt best logisch: Zo thuis mogelijk!

Het klinkt best logisch: Zo thuis mogelijk!

Het accent ligt op de eerste twee stappen: basisvoorzieningen en wijkteams en, als dat niet toereikend is, ambulante hulp. Open en gesloten residentiële voorzieningen maar ook klinieken voor kinder- en jeugd-ggz zijn en worden in hoog tempo afgebouwd. Die hebben we immers niet meer nodig! We weten wat we willen. Maar heeft het ingezette beleid ook bereikt wat we willen? En werkt dit beleid ook voor de meest kwetsbare kinderen en gezinnen? Dit artikel is gebaseerd op onze ervaringen bij Fier (het landelijk expertise en behandelcentrum op het terrein van geweld in de relationele sfeer) en op publicaties van instanties. 

Meer info
3,90
Het taboe van een ouderschap zonder opvoederschap

Het taboe van een ouderschap zonder opvoederschap

Bij een pleeggezinplaatsing blijft aan de ouder het stigma kleven een ontaarde of falende ouder te zijn. Die publieke veroordeling staat zowel een constructieve samenwerking met jeugdzorg als met de betrokken pleegouders in de weg. Hoog tijd, aldus de auteurs om het taboe van een ouderschap zonder opvoederschap te veranderen.

Meer info
3,90
Hoe effectief is de jeugdzorg eigenlijk?

Hoe effectief is de jeugdzorg eigenlijk?

Als we het over de jeugdzorg hebben waar hebben we het dan over? Volgens het Nederlands Jeugdinstituut (Nji) gaat het om 444.000 jeugdigen tot 23 jaar. Dat is 10% van alle jeugdigen. Ieder jaar worden het er meer.

Meer info
3,90
In de jeugdzorg gebruik maken van wat werkt: het kan!

In de jeugdzorg gebruik maken van wat werkt: het kan!

Steeds meer jongeren hebben gedragsproblemen en/of psychische klachten, steeds vaker wordt voor hulp een beroep gedaan op de jeugdzorg. Is deze hulp altijd nodig? En helpt het? We weten steeds meer over wat wel en niet werkt. We kunnen daar nog beter gebruik van maken. In het handboek 12-23 zijn diverse werkzame elementen samengebracht in een aanpak voor kortdurende hulp voor jongeren en hun ouders.

Meer info
3,90
Informele steun, de toekomst voor pleegzorg

Informele steun, de toekomst voor pleegzorg

Pleegouders die steun hebben aan andere pleegouders staan sterker in de zorg voor hun pleegkinderen. Dit is de essentie van Mockingbird: een werkwijze in de pleegzorg die in de Verenigde Staten en Engeland al veel succes heeft. Het Verwey-Jonker Instituut heeft een jaar lang onderzoek gedaan naar deze, voor Nederland nieuwe, aanpak.

Meer info
3,90
Jeugdhulp en de gemeente: een positief verhaal

Jeugdhulp en de gemeente: een positief verhaal

Vanaf 2015 heeft De Thuisbasis Sociaal Werk op kleine schaal een concept ontwikkeld voor goede kwaliteit jeugd hulp binnen het beschikbare budget. Aanvankelijk in de gemeente Montfoort en vanaf 2020 ook in de gemeente Oudewater. Voor de vijf gemeenten in de regio Utrecht-West heeft De Thuisbasis vanaf 2020 een voortrekkersrol in een van de proeftuinen van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.

Meer info
3,90
Meer preventie, minder jeugdzorg

Meer preventie, minder jeugdzorg

Het aantal jeugdigen dat in aanraking komt met jeugdzorg is de afgelopen jaren verviervoudigd. Momenteel gaat het om een op de zevenenhalf (dit was een op 27 in 1997). Dat komt niet omdat er opeens meer ‘mentaal ongezonde’ kinderen worden geboren. De instroom is te verminderen door preventie, mits preventieve maatregelen zijn gericht op omgevingen die invloed hebben op jongeren: het gezin waarin ze opgroeien; de school (kinderopvang); ‘het’ stelsel jeugdzorg waarmee veel gezinnen te maken kunnen krijgen; ‘de’ maatschappij. We presenteren een denkrichting waarmee de aandacht verlegd kan worden naar preventie.

Meer info
3,90
Met de handen in het haar….

Met de handen in het haar….

Mijn persoonlijke loopbaan is de bron voor een beschouwing van veertig jaar residentiële orthopedagogische hulpverlening. Daarbij wordt ook de complexe opdracht van pedagogisch medewerkers in residentiële settingen uitgelicht. Hoewel ingrijpende beleidsvoorstellen nodig blijken, kom ik daarnaast met aanbevelingen om tegelijkertijd op korte termijn bewegingen in gang te zetten. Ik bespreek een drietal praktische handreikingen ter inspiratie om van onderop essentiële vernieuwingen aan te zwengelen.

Meer info
3,90
Netwerksamenwerking in het jeugddomein

Netwerksamenwerking in het jeugddomein

Om kinderen en gezinnen tijdig passende hulp en ondersteuning te kunnen bieden, is het streven al jaren: meer samenhang en betere samenwerking tussen organisaties in het jeugddomein. In haar proefschrift onderzocht en vergeleek Mariëlle Blanken complexe jeugdhulpnetwerken en laat zien wat er nodig is voor een toekomstbestendig jeugdstelsel. 

Meer info
3,90
Nu is het moment voor preventie-plus

Nu is het moment voor preventie-plus

Juist nu, in een tijd waarin er veel speelt rondom de jeugdzorg, is het cruciaal om in te zetten op het werk aan de voorkant. Investeren in de samenwerking tussen preventie-plus en de specialistische jeugdzorg om de kosten beheersbaar te houden, de professionals binnen en de jeugd adequaat te ondersteunen.

Meer info
3,90
Sozio 2 2024 | Jeugdzorg: Quo vadis?

Sozio 2 2024 | Jeugdzorg: Quo vadis?

 • Meer preventie, minder jeugdzorg |Paul van der Velpen en Marit Recourt - Vollebregt
 • Hoe effectíef is de jeúgdzorg eigenlijk? | Jan Dirk van der Ploeg
 • Wat mist de mens in de Jeugdzorg?  Naar een humanisering van de Jeugdzorg: effectief en preventief  | Martine F Delfos
 • Het klinkt best logisch: zo thuis mogelijk! Of: Om-pannenkoeken in de jeugdzorg | Anke van Dijke en Linda Terpstra
 • Het Gezin Centraal en de hoop dat het goed komt.​ | Arjan Bolt
 • Stop de glijbaan  | Peter Paul Doodkorte
 • De 7 plagen in jeugdzorgland en hoe te handelen | Rudy Bonnet BAA:
 • Het kan écht anders | Mariënne Verhoef, Nellieke de Koning, Anne-Claire Hiemstra en Frederique Coelman 
 • Uithuisplaatsing: ‘Als je naast iemand gaat staan, zie je zoveel meer’ | José Leeuwenkamp
 • Netwerksamenwerking in het jeugddomein |Marielle Blanken
 • Van ‘complexe scheiding’ naar ‘bescherming van kinderen van gescheiden ouders’ |Fleur Thomese, Joke de Jong en Carla de Groot 
 • Waarom hebben we eigenlijk geen brandwondencentrum in de jeugdzorg? | Anke van Dijke en Linda Terpstra
 • Vrijheidsbeperking in de open jeugdhulp met verblijf | Anne Addink en Harmke Bergenhenegouwen
 • Jeugdzorg. Nu is het moment voor preventie-plus | Charlot Lugtigheid 
 • Met de handen in het haar...? Niet nodig...! | Elly van Laarhoven-Aarts
 • Geef HouVast aan kinderparticipatie | Rhianne de Klein
 • (P)Leegzorg | Patty Zoet
 • Eén grote pleegzorgfamilie | Nadine Huiskes
 • Jeugdhulp en de gemeente: een positief verhaal | Adri van Montfoort
 • In de jeugdzorg gebruik maken van wat werkt: het kan! | Han Spanjaard
 • Het sociale netwerk als krachtbron, voor nu en de toekomst: Steunfiguren inzetten bij kinderen, een interventie voor sociaal werkers | Cindy Kruijthof.
 • Dungeons and Dragons als safe space | David ter Avest
Meer info
16,95
Steunfiguren inzetten bij kinderen, een interventie voor sociaal werkers

Steunfiguren inzetten bij kinderen, een interventie voor sociaal werkers

Opgroeien in een gezin met kwetsbaarheden brengt voor kinderen risico’s met zich mee. Steunfiguren zijn onmisbaar voor kinderen in deze gezinnen en zouden als interventie in het sociale (jeugd)domein vaker ingezet kunnen worden.

Meer info
3,90
Stop de glijbaan

Stop de glijbaan

De grote opgaven binnen het sociaal domein - en de jeugdzorg daarbinnen in het bijzonder - zijn niet oplosbaar binnen ons huidige (foute) beeld van mens en maatschappij. De oplossing zit hem niet in meer geld, beleid, regels of toezicht. Integendeel. Juist de drang naar controle brengt ons verder weg dan dichter bij het doel. Het is te complex of rigide. Een houd- en betaalbaar stelsel van jeugdzorg vraagt naast balans tussen controle en flexibiliteit, het verleggen van de focus op problemen naar het ontwikkelen van de talenten van onze jeugd. Versimpelen, loslaten en anders vastpakken dus. De kracht van eenvoud als antwoord op wat ik “de staat van ernst” noem.

Meer info
3,90
Uithuisplaatsing: ’Als je naast iemand gaat staan, zie je zoveel meer’

Uithuisplaatsing: ’Als je naast iemand gaat staan, zie je zoveel meer’

Sinds twee jaar werkt een uniek team in Nederland aan een unieke opdracht: zorg voor contactherstel tussen ouders van de toeslagenaffaire die te maken hebben met een uithuisplaatsing. Zonder mandaat om kinderen terug te plaatsen, lukte dit en voorkwam dit Ondersteuningsteam nieuwe uithuisplaatsingen. ‘De meeste problemen in de jeugdzorg los je op buiten de jeugdzorg.

Meer info
3,90
Van ‘complexe scheiding’ naar ‘bescherming van kinderen van gescheiden ouders

Van ‘complexe scheiding’ naar ‘bescherming van kinderen van gescheiden ouders

‘Jeugdbeschermers lopen steeds vaker vast op vechtscheidingen', kopte de NOS in 2022. Het bericht meldt hoe de caseload van jeugdbeschermers volloopt met kinderen die lijden onder ouders die maar niet lijken te kunnen stoppen met ruziën, soms tot zelfs professionals tegen een burn-out aanzitten. De minister voor Rechtsbescherming beloofde een andere aanpak, waarbij ‘specialistische expertise eerder beschikbaar is om ouders te helpen en hen te bewegen hun ernstige conflicten op te lossen’.

Meer info
3,90
Van brand blussen naar brand voorkomen

Van brand blussen naar brand voorkomen

Jeugdzorgaanbieders in financieel zwaar weer halen bijna wekelijks het nieuws. Vooral de financiële conditie van grote jeugdzorginstellingen is zorgelijk. Dat blijkt ook uit twee onderzoeken die de Jeugdautoriteit (JA) eind april uitbracht. De JA helpt om de continuïteit van jeugdzorg te waarborgen. Daarvoor richt de JA zich via vroegsignalering steeds meer op het voorkomen van financiële problemen.

Meer info
3,90
Vrijheidsbeperking in de open jeugdhulp met verblijf

Vrijheidsbeperking in de open jeugdhulp met verblijf

Hoe kun je als professional in de open jeugdhulp werken zonder vrijheidsbeperkende maatregelen in te zetten? Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft een handreiking gemaakt voor het omgaan met zes herkenbare dilemma’s rond vrijheidsbeperking. Cruciaal daarvoor is afstemmen op het kind of de jongere en samen verantwoordelijkheid nemen voor maatwerk.

Meer info
3,90
Waarom hebben we eigenlijk geen brandwondencentrum in de jeugdzorg?

Waarom hebben we eigenlijk geen brandwondencentrum in de jeugdzorg?

Hoe meer we weten, hoe meer onthutst we zijn. Zelfs na twintig jaar. Of misschien beter, juíst na twintig jaar werken met kinderen, jongeren, (jong)volwasse nen en gezinnen die kampen met de gevolgen van geweld in de relationele sfeer. Waar hebben we het dan eigenlijk over? Verwaarlozing. Kindermishandeling. Incest. Dating Violence. Grensoverschrijdend (seksueel) gedrag. Seksueel geweld. Me Too. Bangalijsten. (Groeps)verkrachting (gangbangs). Sextortion. Doxing. Exposen. Partnergeweld. Huiselijk geweld. Intieme terreur. Stalking. Vrouwenmoord (femicide). Eergerelateerd geweld. Verborgen vrouwen. Schadelijke (traditionele) praktijken. Groomen. Seksuele uitbuiting. Criminele uitbuiting. We zijn geraakt door de verhalen van de slachtoffers. Hun verhalen beginnen vaak met (seksueel) geweld  op (zeer) jonge leeftijd. Een jonge vrouw zegt hier over: “Mijn leven was nog redelijk normaal. Tot ik tweemaal werd aangerand, tot ik werd verkracht. Daarna was er niets meer over van mijn leven.” Ze probeert nu te (over)leven met PTSS, depressiviteit, anorexia, zelfbeschadiging en suïcidegedachten.

Meer info
3,90
Wat mist de mens in de jeugdzorg?

Wat mist de mens in de jeugdzorg?

Dat de jeugdzorg moet veranderen weet iedereen. Het waarom en waardoor is minder duidelijk en voor de vraag hoe dan, hebben we een interface nodig tussen mens en instelling. Op dit moment is de interface vooral het medisch model en dat werkt niet, constant storing.

Meer info
3,90